ΕΥΔΑΠ: Η συμφωνία με το δημόσιο και τα έργα στην Ανατολική Αττική

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΥΔΑΠ: Η συμφωνία με το δημόσιο και τα έργα στην Ανατολική Αττική
Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου για το κόστος αδιύλιστου νερού, τα projects στην Αν. Αττική και τον διαγωνισμό για το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα.

Μέσα στο Β’ Εξάμηνο του 2021 αναμένεται η ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τη νέα σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., αναφέρεται στην οικονομική έκθεση εξαμήνου της εισηγμένης εταιρείας ύδρευσης.

Αναφορικά με την οριστική τακτοποίηση του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών της συμβούλων, η Εταιρεία, έχει σχηματίσει πρόβλεψη για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο 2013-2020, ύψους € 157,5 εκατ.

Την τρέχουσα περίοδο η σχηματισθείσα πρόβλεψη για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 3,9 εκατ. περίπου, το οποίο έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Ο υπολογισμός της σχηματισθείσας πρόβλεψης βασίστηκε στις συζητήσεις με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και στα σχέδια συμβάσεων που έχουν καταρτιστεί (Σύμβαση Αποκλειστικού Δικαιώματος και Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης) προς οριστική συμφωνία και έγκριση.

Με βάση τα σχέδια των συμβάσεων αυτών, η Εταιρεία αναλαμβάνει για τα τρία πρώτα έτη, τη συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, με ετήσια κατ’ αποκοπή αμοιβή. Η ετήσια αυτή αμοιβή για τα έτη 2021-2023 δεν θα καταβληθεί από την Εταιρεία Παγίων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχεδίων συμβάσεων, τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των τιμών προμήθειας του Ακατέργαστου Ύδατος καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή για τα έτη 2021 έως 2040. Κατά συνέπεια τα ποσά αυτά θα επιμεριστούν στα έτη αυτά και θα επιβαρύνουν αντίστοιχα το κόστος προμήθειας του Ακατέργαστου Ύδατος των ετών αυτών. Σημειώνεται ότι από το τέταρτο (4) έτος, ή από τότε που θα αναδειχθεί νέος ανάδοχος, εφόσον υπάρξει σχετική παράταση έως ενός έτους, στην σχετική διαγωνιστική διαδικασία και αντίστοιχα στην Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα δικαιούται να εισπράττει κατ’ αποκοπή αμοιβή από την Εταιρεία Παγίων, για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, που θα προσφέρει

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουνίου 2021, ανανεώθηκε μέχρι τις 31.12.2040 το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με το Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α΄/30-6-2021).

Έργα Ανατολικής Αττικής

Η Εταιρεία προωθεί την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν σε έργα ύδρευσης και κυρίως σε έργα αποχέτευσης σε δήμους της Ανατολικής Αττικής. Κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2021 έως 30.06.2021 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες/ορόσημα σχετικά με το επενδυτικό της πρόγραμμα, όσο αφορά τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική:

-Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων δημοτικής ενότητας: Γλυκών Νερών δήμου Παιανίας. Το έργο είναι σε εξέλιξη και έχουν κατασκευαστεί 35,9 km αγωγών αποχέτευσης καθώς και 1555 εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο. Έχουν εγκριθεί συμπληρωματικές εργασίες ποσού 528 χιλ. € πλέον ΦΠΑ και παράταση 8 μηνών της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι μέχρι την 23.01.2022. Η δαπάνη κατασκευής του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης (εξωτερικές διακλαδώσεις) του έργου θα καλυφθεί πλήρως από ευρωπαϊκούς πόρους και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (άρθρο 96 του Ν.4685/2020).

- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων δήμου Παλλήνης: Το έργο αφορά στην κατασκευή των κύριων και των δευτερευόντων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης. Η σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του αναδόχου υπεγράφη στις 15 Ιουλίου 2021 με οικονομικό αντικείμενο € 28,3 εκ. με προθεσμία υλοποίησης 48 μήνες. Το έργο εμπίπτει στο άρθρο 96 του Ν.4685/2020. Το Μάρτιο του 2021, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη δικτύου ακαθάρτων περιοχών Νότιας Παλλήνης», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 409.042,74 €.

- Έργο αποχέτευσης ακαθάρτων στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας: Κατά το 1ο εξάμηνο 2021 προχώρησαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση των τριών εργολαβιών αποχέτευσης ακαθάρτων που αφορούν στα δίκτυα και εκκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) καθώς και της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης. Οι εν λόγω εργολαβίες (υποέργα) αποτελούν τμήμα του «Μεγάλου Έργου» υποδομών αποχέτευσης στους Δήμους Ραφήνας Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδας. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των τεσσάρων εργολαβιών κατασκευής ανέρχεται σε €257 εκατ., ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα 279 εκ €.

Υποέργο 1: Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι και Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί τον Οκτώβριο 2021 με οικονομικό αντικείμενο 16,5 εκ ευρώ πλέον ΦΠΑ. Προβλεπόμενη διάρκεια σύμβασης 36 μήνες.

Υποέργο 2: Κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας- Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος. Η σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του αναδόχου υπεγράφη στις 27 Ιουλίου 2021 με οικονομικό αντικείμενο € 31,6 εκ πλέον ΦΠΑ. Προβλεπόμενη διάρκεια σύμβασης 40 μήνες.

Υποέργο 3: Κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη κατά το 1ο εξάμηνο 2021. Προβλεπόμενη διάρκεια σύμβασης 40 μήνες.

Υποέργο 4: Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας Προκηρύχθηκε στις 24-5- 2021 ο διαγωνισμός ανάθεσης του έργου με προϋπολογισμό δημοπράτησης € 88.7 εκ. και προβλεπόμενη συνολική διάρκεια 114 μήνες. Κατόπιν προδικαστικής προσφυγής ένωσης οικονομικών φορέων, η διαγωνιστική διαδικασία, ακυρώθηκε τον Αύγουστο 2021 και αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί εντός του 2021.

Υποέργο 6: Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για το Έργο: «Συλλογή, Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών». Προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο 2021 η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης, με προϋπολογισμό Δημοπράτησης: € 3,7 εκ. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014 – 2020» και εμπίπτουν στο άρθρο 96 του Ν.4685/2020.

- Έργο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα: Η εταιρεία κατά το 1ο εξάμηνο 2021 (Φεβρουάριος 2021) προχώρησε στη έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της εργολαβίας «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων Δήμου Μαραθώνα»: οικισμοί Μαραθώνα & Νέας Μάκρης», με προϋπολογισμό δημοπράτησης € 72,9 εκ. € Η εν λόγω εργολαβία (υποέργο) αποτελεί τμήμα του «Μεγάλου Έργου» υποδομών αποχέτευσης στο Δήμο Μαραθώνα, το οποίο περιλαμβάνει στο σύνολό του δύο (2) εργολαβίες, μία για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων και μία για το δίκτυο αποχέτευσης. Η διαγωνιστική διαδικασία, συμβατικού τιμήματος 56 εκ. € πλέον ΦΠΑ, είναι σε εξέλιξη. Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014 – 2020» και εμπίπτει στο άρθρο 96 του Ν.4685/2020.

Οριστικές μελέτες έργων συλλογής & μεταφοράς ακαθάρτων του Δήμου Σαρωνικού: Οι «Οριστικές μελέτες έργων συλλογής & μεταφοράς ακαθάρτων του Δήμου Σαρωνικού» εντάχθηκαν στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ανερχόμενη σε 3 εκ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ για την εν λόγω μελέτη ανέρχεται σε 727 χιλ €.

Έγκριση έργου ΣΔΙΤ για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή και Αποκατάσταση των Παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ)

Η Διυπουργική Επιτροπή για ΣΔΙΤ ενέκρινε στις 15 Ιανουαρίου το έργο «Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) για την κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής πρωτευούσης». Το έργο αφορά στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος (ΕΥΣ) για την κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής πρωτευούσης. Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στα πάγια που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού. Η λειτουργία και συντήρηση των παγίων αυτών τα τελευταία 20 χρόνια γίνεται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ. Η Εταιρεία έχει ήδη προβεί σε αλλαγή του Καταστατικού της και αναμένεται η τροποποίηση του Ιδρυτικού της Νόμου, ώστε να μπορεί να συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας στο διαγωνισμό για το παραπάνω ΣΔΙΤ και εξετάζει την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τρίτων φορέων για την από κοινού συμμετοχή της στο διαγωνισμό αυτό.

Όπως επίσης σημειώνεται στην έκθεση, η ΕΥΔΑΠ προωθεί την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν σε έργα ύδρευσης και κυρίως σε έργα αποχέτευσης σε δήμους της Ανατολικής Αττικής. Αναφορικά με την ύδρευση, η ΕΥΔΑΠ με τα νέα έργα που πραγματοποιούνται, έχει τριπλασιάσει το ρυθμό αντικατάστασης του δικτύου από 0,5% σε 1,5% με στόχο το 2%, ενώ στον τομέα της αποχέτευσης, τα τέσσερα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) τα οποία θα κατασκευαστούν στην Ανατολική Αττική, θα εξυπηρετούν 500.000 πολίτες και συνεπώς θα βελτιωθεί η ποιότητα νερού στον υπόγειο υδροφορέα αλλά θα προστατεύεται και το θαλάσσιο περιβάλλον στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Το νερό που θα παράγεται από την επεξεργασία των λυμάτων στα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής, θα χρησιμοποιείται για την άρδευση περίπου 35.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα συνεχιστεί με εντατικότερους ρυθμούς η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος. Επίσης, θα συνεχιστεί το έργο αξιοποίησης του νερού από το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ώστε να ποτίζονται πάρκα σε 7 δήμους της Αθήνας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και τα έργα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος της Εταιρείας. Πρωταρχικός στόχος αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών προκειμένου να ομαλοποιηθεί η ροή των εισπράξεων. Ωστόσο έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι καταναλωτές.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 1,4% (-2,2 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκε στα 156 εκατ. ευρώ από 158,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,4% στα 194,8 εκατ. κυβικά́ μέτρα από́ 192,2 εκατ. κυβικά́ μέτρα το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση κατά 3,7% ή -1,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 35,3 εκατ. ευρώ από 36,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ το EBITDA margin διατηρήθηκε σταθερό.

Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 17,8 εκατ. ευρώ από 18,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 11% από 12% το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα μετά από φόρους κέρδη υποχώρησαν στα 9,7 εκατ. ευρώ από 14,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 32%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 6,2% από 9,1% κατά το α΄ εξάμηνο του 2020.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε +17,6 εκατ. ευρώ από +34,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Οι Επενδυτικές Ταμιακές Ροές ήταν αρνητικές στα -8.6 εκατ. ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -13,5 εκατ. ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +3,7 εκατ. ευρώ).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΥΔΑΠ: Μείωση κύκλου εργασιών και κερδών στο α' εξάμηνο - Στα 35,3 εκατ. ευρώ τα EBITDA

Όλες οι ειδήσεις

14:19

Σοϊλού: Η Ελλάδα εκπαιδεύει τρομοκράτες στο Λαύριο - Καμία σχέση με την πραγματικότητα, απαντά ο Θεοδωρικάκος

14:16

«Τρομερή» η οικονομική εξάρτηση της Γερμανίας από την Κίνα για το α' εξάμηνο του 2022

14:15

Τυχερά παίγνια: Η παικτική συμπεριφορά δεν σχετίζεται το κοινωνικοοικονομικό προφίλ κάθε παίκτη

14:09

ΥΠΕΝ: Διερεύνηση των περιστατικών θανάτωσης τριών αρκούδων στη Φλώρινα

14:05

Νέα «βουτιά» 7% για το bitcoin - «Χάνει» τα 22.000 δολάρια

14:03

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μενέντεζ αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

13:48

Βρετανία: Ο Σούνακ ζητά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τους G20

13:31

Ο Μηταράκης ανακοίνωσε επέκταση στον φράχτη του Έβρου κατά 80 χιλιόμερα -Κλείνει η δομή του Ελαιώνα

13:21

North Evia-Samos Pass: Στις 25 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για την προμήθεια 13.800 καρτών, για τον Σεπτέμβριο

13:15

Σαλβίνι: Η Ρωσία δεν θα επηρεάσει τις εκλογές στην Ιταλία

13:07

Κίεβο: Η Ρωσία σχεδιάζει να αποσυνδέσει τις μονάδες παραγωγής της Ζαπορίζια από το ουκρανικό δίκτυο

13:03

Η αναταραχή στις αγορές είναι ευκαιρία για την Pimco - Έδωσε 2 δισ. δολάρια για την αγορά χρεών από επιχειρήσεις

12:52

Αλγερία: Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν οι πολύνεκρες δασικές πυρκαγιές

12:44

Ουκρανία: Ο Ερντογάν θα θέσει το θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στον Πούτιν

12:41

ΟΔΔΗΧ: Στις 24 Αυγούστου δημοπρασία εντόκων με στόχο την άντληση 625 εκατ. ευρώ

12:33

Η Samsung επενδύει 15 δισ. δολάρια στους ημιαγωγούς μέχρι το 2028

12:26

ΥΠΑΑΤ: Τελευταία παράταση ως τις 30/11 για τα σχέδια βελτίωσης

12:20

Τράπεζες: Ραγδαία μείωση στις προβλέψεις έφερε η υποχώρηση των κόκκινων δανείων

12:17

ΕΕΕΠ: Προκήρυξε διαγωνισμό για σύμβουλο σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις

12:10

Βιομηχανία: Αύξηση του κύκλου εργασιών 43,1% τον Ιούνιο

12:03

Πετρέλαιο: Υψηλές τιμές παρά την πτώση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

12:02

Αεροπορικές: Ακυρώσεις 1.700 πτήσεων από την SAS λόγω απεργιών και καθυστερήσεων στις παραδόσεις

11:52

Κορονοϊός: Δύο στους τρεις ασθενείς είναι μεταδοτικοί ακόμα και 5 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων

11:45

Bed Bath & Beyond: «Ναυάγιο» για τη μετοχή, με απώλειες 44%, μετά από την αποχώρηση του Ράιαν Κοέν

11:35

Alpha Αστικά Ακίνητα: Μέρισμα 3,42 ευρώ/μετοχή και πώληση ακινήτων στο πλαίσιο του Project Skyline

11:32

Βρετανία: Παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης για την αυτόνομη οδήγηση μέχρι το 2025

11:22

Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε τμήμα της Ουαλίας

11:13

ΤτΕ: Αυξημένες 224,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο - Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019

11:06

Ένταση στον καταυλισμό φιλοξενίας μεταναστών του Ελαιώνα - Πέντε προσαγωγές

11:04

Η Κίνα Νο1 στον κόσμο σε αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων με τη μεγαλύτερη απήχηση- Ξεπέρασε τις ΗΠΑ