Περαιτέρω χαλάρωση των όρων δανεισμού για τις επιχειρήσεις και ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών της Ευρωζώνης παρατηρήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2015, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας τραπεζικού δανεισμού (Bank Lending Survey, BLS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη από τις 8 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015 με τη συμμετοχή 141 πιστωτικών ιδρυμάτων, οι τράπεζες της Ευρωζώνης κατέγραψαν περαιτέρω χαλάρωση των πιστωτικών κανόνων τους για δάνεια προς τις επιχειρήσεις στο τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους (με ένα καθαρό ποσοστό -4%, όπως και στο προηγούμενο τρίμηνο).

Η χαλάρωση αυτή ήταν ελαφρά ηπιότερη σε σχέση με τις προσδοκίες των τραπεζών στην προηγούμενη έρευνα. Κύριος παράγοντάς της δε ήταν η πίεση από τον ανταγωνισμό.

 

Οι τράπεζες σημείωσαν, επίσης, μία επιστροφή σε χαλάρωση των πιστωτικών κανόνων για στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά (με καθαρό ποσοστό -7%, μετά από 5% στο προηγούμενο τρίμηνο), ενώ δεν προέβλεπαν σε γενικές γραμμές κάποια μεταβολή στην προηγούμενη έρευνα. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις ήταν και στην περίπτωση αυτή ο λόγος που αναφέρθηκε για τη χαλάρωση.

 

Όσον αφορά στους όρους και συνθήκες για τη χορήγηση νέων δανείων, τα πιστωτικά ιδρύματα συνέχισαν να τους χαλαρώνουν, λόγω κυρίως της περαιτέρω μείωσης του μέσου περιθωρίου τους. Και πάλι, ο ανταγωνισμός θεωρείται ο παράγοντας που συνέβαλε στην παραπάνω εξέλιξη.

 

Η καθαρή ζήτηση για όλες τις κατηγορίες δανείων συνέχισε να αυξάνεται, ιδιαίτερα για τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ το χαμηλό γενικά επίπεδο επιτοκίων συνέβαλε περισσότερο στην αύξηση αυτή.

Όσον αφορά στα δάνεια των επιχειρήσεων, οι χρηματοδοτικές ανάγκες τους για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις συνέβαλαν περαιτέρω στην ισχυρή ζήτηση. Στην αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων συνέβαλαν επιπρόσθετα η καταναλωτική εμπιστοσύνη και οι προοπτικές της αγοράς κατοικίας

Αναφορικά με τις πιθανές επιδράσεις από τις συνεχιζόμενες ρυθμιστικές και εποπτικές αλλαγές, οι τράπεζες κατέγραψαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών θέσεων τους και μείωση του ενεργητικού τους που έχει στάθμιση κινδύνου, κυρίως των δανείων με υψηλότερο κίνδυνο. Σε σχέση με τα πολύ μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγεί το ευρωσύστημα, οι τράπεζες σημείωσαν μία σημαντικά χαμηλότερη συμμετοχή στις πρόσφατες χορηγήσεις, κυρίως επειδή δεν είχαν χρηματοδοτικούς περιορισμούς.