Πλήθος φορολογικών διατάξεων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως η Ελλάδα θα συμμετάσχει με 10 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων, το οποίο και θα αποπληρώσει σε πέντε δόσεις των 2 εκατ. ευρώ.

  • Ο τόκος υπερημερίας του Δημοσίου

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθιερώνεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου, από το Δημόσιο, τόκου (νόμιμου και υπερημερίας), για τις οφειλές του, ανεξάρτητα από την αιτία τους, με αναφορά στο επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΜΑΟ), το οποίο ισχύει κατά την ημερομηνία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος (γένεση επιδικίας), πλέον των 3 εκατοστιαίων μονάδων ετησίως.

Να σημειωθεί πως το ισχύον σήμερα νόμιμο επιτόκιο για τις οφειλές του Δημόσιου, ύψους 6% ετησίως, εκτός του γεγονότος ότι κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό νια τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, λόγω του αμετάβλητου χαρακτήρα του, δεν προσαρμόζεται στο εκάστοτε χρηματοοικονομικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη σοβαρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λαμβανομένου υπόψη και του ρυθμού απονομής δικαιοσύνης.

  • Ο ΦΠΑ στα κουπόνια

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου  ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1065 όσον αφορά στην αντιμετώπιση των κουπονιών (voucher), με σκοπό την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων των κρατών μελών στον τομέα του ΦΠΑ για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κουπονιών.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ως «κουπόνι» νοείται ένα μέσο για το οποίο υπάρχει υποχρέωση αποδοχής του ως ανταλλάγματος ή μέρους ανταλλάγματος για μια παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και όπου τα αγαθά που θα παραδοθούν ή οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή οι ταυτότητες των ενδεχόμενων προμηθευτών αναγράφονται είτε στο ίδιο το μέσο είτε στη σχετική τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης αυτού του μέσου. Το κουπόνι μπορεί να έχει ηλεκτρονική ή υλική μορφή και διαφέρει ουσιωδώς από την έννοια των μέσων πληρωμής. Τα κουπόνια διακρίνονται σε κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού, όταν ο τύπος παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών που αφορά το κουπόνι και ο ΦΠΑ που οφείλεται για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες είναι γνωστά κατά τον χρόνο έκδοσης του κουπονιού και σε «κουπόνια πολλαπλών σκοπών, όταν πρόκειται για κουπόνι διαφορετικό από το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού.

  • Η φορολογική έκπτωση τόκων

Άλλο άρθρο του νομοσχεδίου καθορίζει το όριο μέχρι το οποίο εκπίπτει το υπερβαίνον κόστος δανεισμού ενός μεμονωμένου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή ενός σταθερού συντελεστή (30%) επί των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ιδίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ανεξαρτήτως του εάν ανήκει ή όχι σε όμιλο επιχειρήσεων. Παράλληλα, καθορίζεται ως όριο της πλήρους έκπτωσης τόκων το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, το οποίο εφαρμόζεται σε επίπεδο μεμονωμένης οντότητας, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλαγών της με εταιρίες του ιδίου ομίλου. Συγκεκριμένα, όταν το υπερβαίνον κόστος δανεισμού αντιστοιχεί σε ποσό μεγαλύτερο του προαναφερόμενου ορίου, εκπίπτει το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ορίου και του 30% του EBITDA, ενώ στις περιπτώσεις που το υπερβαίνον κόστος δανεισμού είναι μέχρι 3 εκατ. ευρώ, αυτό εκπίπτει στο σύνολο του. Πέραν των ανωτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προς έκπτωση στα επόμενα φορολογικά έτη και χωρίς χρονικό περιορισμό του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος.

  • Η εισφορά της ναυτιλίας

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου κυρώνεται το από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Με το ως άνω Νέο Συνυποσχετικό τα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας οικειοθελώς συμφωνούν να συνδράμουν οικονομικά την Ελληνική Δημοκρατία με την εθελούσια καταβολή σταθερού ποσοστού 10% επί των εισαγόμενων στην Ελλάδα ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα, προερχομένων από εισοδήματα εκ μερισμάτων των τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του αρ. 25 του ν.27/1975. Η συμβατική διάρκεια της οικειοθελούς αυτής παροχής ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει πως από τη σύναψη του Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών θα επέλθει ετήσια αύξηση των εσόδων ύψους 40 εκατ. ευρώ.

  • Οι πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις τον ν.4557/2018 όσον αφορά στις πληροφορίες που υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν ταφείς και άλλες οντότητες πού έχουν έδρα στην Ελλάδα σχετικά με τούς πραγματικούς δικαιούχους τους. Ειδικότερα προβλέπεται πως οι εισηγμένες ταφείς σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης τηρούν ως ειδικό μητρώο στην έδρα τους, αρχείο γνωστοποιήσεων χωρίς να απαιτείται η καταχώρισή του στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Ακόμη, προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους το ύψος του οποίον καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την πρόσβαση τον κοινού στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.