Τροπολογία που επιφέρει αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη, η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο «Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Με την τροπολογία, τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4512/2018 σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δεν αποτελεί συνεκμετάλλευση της άδειας ούτε αναιρεί τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα αυτής, η ανάθεση ορισμένων δραστηριοτήτων σε τρίτους ή η συμμετοχή τρίτων στα κέρδη της εταιρείας καζίνο.

Ακόμη, ορίζεται στο ποσό των 500.000 ευρώ, το ύψος του ελάχιστον, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου και στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο ύψος του ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων . Μετά την πάροδο των πρώτων πέντε ετών λειτουργίας των καζίνο, τα ως άνω ποσά Θα πρέπει να ανέρχονται σε 5 εκατ. ευρώ και 10 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Με την ίδια τροπολογία καθορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, το ύψος τον απαιτούμενού παραβόλων, υπέρ της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικά διαγωνισμό παραχώρησης άδειας καζίνο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή παραβόλου, υπέρ της ΕΕΕΠ 10.000 ευρώ για την εξέταση αίτησης που υποβάλλεται στην ΕΕΕΠ από επιχειρήσεις λειτουργίας καζίνο προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια και 5.000 ευρώ , το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΕΕΕΠ, για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας καζίνο.