Στα 158 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές α’ εξαμήνου του 2015 της Inform Π. Λύκος έναντι ζημιών 312 χιλ. ευρώ που είχε το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Κατά την προηγούμενη χρήση του 2014 και συγκεκριμένα την 31η Δεκεμβρίου 2014, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD GmbΗ (κλάδος καρτών), μετά από έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της  INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.  Με την ανωτέρω πώληση, έχουν επέλθει επιδράσεις στα οικονομικά στοιχεία καθώς ο κλάδος των καρτών στην συγκρίσιμη εξάμηνη περίοδο του 2014 έχει αναπροσαρμοσθεί για να απεικονίσει τη διακοπτόμενη δραστηριότητα χωριστά από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Οι πωλήσεις (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) του Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του 2015, παρουσίασαν αύξηση κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 και ανήλθαν σε 31,1 εκατ. ευρώ έναντι 29,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την ανάθεση νέων συμβάσεων εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών από τις Τράπεζες και τις Τηλεπικοινωνίες, καθώς και νέες συμβάσεις για χρεωστικές κάρτες από τις ελληνικές τράπεζες. Η αύξηση αυτή μερικώς αντισταθμίστηκε από μείωση νέων συμβάσεων στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και χαμηλή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών στον Ιδιωτικό Τομέα στην ελληνική αγορά.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  2,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 17,4%, λόγω κυρίως της μείωσης των εξόδων διάθεσης και διοίκησης. 

Συγκεκριμένα εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ανήλθαν σε  16,5 εκατ. ευρώ στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.  Αντίστοιχα οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Ρουμανία ανήλθαν σε 16,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ., ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 14,1%, λόγω απόκτησης  νέων έργων κυρίως εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) έχουν ως ακολούθως:

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 0,3 εκατ. ευρώ ή 17,4% και έφθασαν τα 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), μειώθηκαν κατά 0,1 εκατ. ευρώ ή 26,4%  λόγω αυξημένων αποσβέσεων και ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ)  του Ομίλου, ανήλθαν σε ζημιές  -241 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών -86 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ), του Ομίλου ανήλθαν σε ζημιές -158 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών -312 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) στο Α΄ εξάμηνο του 2015, παρουσιάζονται αρνητικές στα -0,5 εκατ. ευρώ έναντι -1,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, βελτιωμένες κατά 1,2 εκατ. ευρώ.  Ο δε δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 15 εκατ. κατά το α΄ εξάμηνο του 2015, μειωμένος κατά 16,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη χρήση 2014, καθώς την 15η Φεβρουαρίου 2015 αποπληρώθηκε το ομολογιακό δάνειο υπολοίπου 20 εκατ. ευρώ»