Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.: Πάνω από 840.000 τόνοι Αποβλήτων Η.Η.Ε σε 19 χρόνια
Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεργάζεται με 12 σύγχρονες αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες εξειδικευμένες μονάδες.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε), εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η εταιρεία ανακυκλώνει όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένου των λαμπτήρων και των δοχείων τόνερ & μελανιών.

Εδώ και 19 χρόνια, αποτελεί τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της συλλογής, την μεταφορά, τον διαχωρισμό και την επεξεργασία των Α.Η.Η.Ε, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον και την επανάκτηση των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεργάζεται με 12 σύγχρονες αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες εξειδικευμένες μονάδες, στις οποίες λαμβάνουν χώρα εργασίες επεξεργασίας των ΑΗΗΕ ή προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Η εταιρεία συνεργάζεται με πάνω από 9.500 καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και Δήμους. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο με πάνω από 16.000 σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων καθώς και δοχείων τόνερ και μελανοδοχείων. Μέσα σε αυτά τα 19 χρόνια λειτουργίας η εταιρεία έχει συλλέξει και ανακυκλώσει πάνω από 840.000 τόνους Αποβλήτων Η.Η.Ε.

Έχουμε τις λύσεις για τις ανάγκες ανακύκλωσης συσκευών της επιχείρησής σας

  • Ανακύκλωση Πάγιου Εξοπλισμού

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., αναλαμβάνει δωρεάν την παραλαβή του προς απόσυρση εξοπλισμού της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένου των λαμπτήρων και των δοχείων τόνερ και μελανιών και εγγυάται την ορθή περιβαλλοντική διαχείρισή τους.

Η εταιρεία εκδίδει βεβαίωση παραλαβής για οριστική διαγραφή των παγίων σας, καθώς και αναλυτικές αναφορές για τις παραδοθείσες ποσότητες προς χρήση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

  • Δημιουργείστε Σημείο Συλλογής στην επιχείρησή σας

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας σας, μπορείτε να συμβάλετε και εσείς στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου ανακύκλωσης της χώρας μας, τοποθετώντας ειδικούς κάδους συλλογής μικρών συσκευών, λαμπτήρων και δοχείων τόνερ και μελανιών στην επιχείρηση σας. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. παρέχει δωρεάν τα μέσα συλλογής και φροντίζει όλη τη διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των Α.Η.Η.Ε.

  • Ανακύκλωση Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αναλαμβάνει δωρεάν την παραλαβή του επαγγελματικού εξοπλισμού της επιχείρησης σας. Παραλαμβάνουμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, εξοπλισμό τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων μαζικής εστίασης.

  • Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Ημερίδων Προσωπικού

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πραγματοποιεί ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις προσωπικού σε κάθε είδους επιχείρηση.

Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται δωρεάν από καταρτισμένα στελέχη της εταιρείας με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και απευθύνονται τόσο σε υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών όσο και σε υπαλλήλους καταστημάτων λιανικής και αποθηκών.

Περισσότερες πληροφορίες στο electocycle.gr

Newsroom
Newsroom

gazzetta
gazzetta reader insider insider