Τη διατήρηση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων (short selling) στις μετοχές της Attica Bank, αλλά και την άρση της απαγόρευσης για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που συνεδρίασε τη Δευτέρα.

Αναλυτικότερα, ελεύθερες είναι πλέον οι ανοιχτές πωλήσεις επί των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ανανέωσε την ισχύ της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την υπ' αριθ. 745/21.12.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Τη συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών της Attica Βank που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης – ΠΜΔ ή εξωχρηματιστηριακά), αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική γνώμη της ESMA της ιδίας ημέρας και το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η προσωρινή αυτή απαγόρευση καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. Στις παραπάνω μετοχές,

β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,

γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,

δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 22η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και 11η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 24:00.