Ελλάδα

ΕΥΑΘ: Σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 175 εκατ. ευρώ

Ισχυρές επιδόσεις και σταδιακή επιστροφή στα προ πανδημίας οικονομικά μεγέθη, καταγράφουν τα αποτελέσματα της ΕΥΑΘ Α.Ε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, βάσει όσων ανακοίνωσε την Παρασκευή η εισηγμένη.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και ανήλθε στο ποσό των €34.905 έναντι €34.464 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €440 ή 1,28%. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των €23.061 έναντι €21.410 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά €1.651 ή 7,71%. Συνεπώς το Μικτό Κέρδος ανήλθε σε €11.844 έναντι των €13.054 της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά €1.210 χιλ. ή 9,27%.

Τα μετά Φόρων Κέρδη την 30/06/2021 διαμορφώθηκαν σε €5.935 από €4.837, σημειώνοντας αύξηση κατά €1.099 ή 22,71%, εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, σε συνδυασμό με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από 24% σε 22%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €11.031 έναντι €10.216 στην αντίστοιχη περσινή περιόδου σημειώνοντας αύξηση κατά €815 ή 7,98%.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30.6.2021 σε € 183.235 χιλ .Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν κατά την 30/06/2021 σε €95.705 έναντι €81.916 την 31/12/2020 σημειώνοντας αύξηση κατά €13.788 ή 16,83%.

Όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, στην ΕΥΑΘ Α.Ε. με τη συνεργασία διοίκησης και εξειδικευμένων υπηρεσιακών στελεχών εκπονήθηκε και υλοποιείται ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων αξίας περίπου 175 εκατ. €, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεκάδες μελέτες και έργα στον τομέα της συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των υποδομών του υδροδοτικού και αποχετευτικού συστήματος της πόλης.

Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και έργα εμβληματικά όπως:

 την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ, Α2 φάση), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ποσού € 21,7 εκατ. (πλέον ΦΠΑ), τα αποχετευτικά έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης (έργα περιοχής Δενδροποτάμου και κόμβου Κ16), προϋπολογισμού 6 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ), την επέκταση του τηλε-έλεγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού 3,35 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ), τη συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση κι επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, προϋπολογισμού 3,37 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ) τα αποχετευτικά έργα αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και παραλιακού αγωγού, προϋπολογισμού 5,4 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ), την αντικατάσταση υδρομέτρων (ήδη συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης), την επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε νέες περιοχές κ.α. Αναφορικά με το ως άνω έργο σχετικά με την ενίσχυση κι επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του εντός του Ιουνίου του 2020 και θα συνεχιστεί βάσει του εκπονηθέντος χρονοδιαγράμματος.

Βοηθητικά και για την υλοποίηση του ως άνω Στρατηγικού Σχεδίου, η ΕΥΑΘ Α.Ε. προχώρησε στην δημοπράτηση υπηρεσίας παροχής τεχνικού συμβούλου υποστήριξης καθώς και υπηρεσίας σύνταξης υποστηρικτικών μελετών (Γεωλογικές, Γεωτεχνικές και Περιβαλλοντικές μελέτες), συνολικής προ εκτιμωμένης αμοιβής 2,05 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ). Ήδη οι εν λόγω δύο συμβάσεις Συμφωνιών Πλαίσιο έχουν υπογραφεί.

Η Εταιρεία ενέκρινε το επικαιροποιημένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της για την περίοδο 2018-2024, το οποίο έχει ως στόχο:

· την συνολική ανάπτυξη των δικτύων της και επέκταση της δραστηριότητάς της, με σειρά τεχνικών έργων προκειμένου να υδροδοτηθούν περιοχές τόσο του πολεοδομικού συγκροτήματος όσο και εκτός αυτού που σήμερα στερούνται καλής ποιότητας νερό και αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης λόγω υπεράντλησης, υφαλμύρωσης κλπ.

· την υλοποίηση της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (διυλιστήριο) Θεσσαλονίκης για την εξασφάλιση της απαραίτητης επιπλέον ποσότητας νερού που είναι αναγκαία τόσο για τις σημερινές όσο κυρίως και τις μελλοντικές υδροδοτικές απαιτήσεις του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

· την εξασφάλιση της αδιάλειπτης και ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, με παροχή άριστης ποιότητας νερού, σύμφωνα με τους κανόνες και απαιτήσεις που προσδιορίζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

· την αύξηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας σε θέματα ρύπανσης και την προστασία των υδάτινων πόρων. · την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

· το συνδυασμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την κοινωνική ευθύνη.

· την αναβάθμιση των υποδομών, για την βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων συστημάτων, που θα οδηγήσει στη μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας, και ειδικότερα του ενεργειακού. Στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων της Εταιρείας για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προς μείωση του ενεργειακού κόστους της, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 αναλύθηκε το νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που προβλέπονται προκειμένου η ΕΥΑΘ Α.Ε. να αξιοποιήσει – ως αυτοπαραγωγός μετά από την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών συστημάτων) σε υφιστάμενες ιδιοκτησίες της ή σε νέες ιδιοκτησίες που θα αγοράσει/ενοικιάσει – τις δυνατότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering). Σε συνέχεια αυτού, πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική τεχνικοοικονομική ανάλυση για τρία ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των ανωτέρω στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ). Εντός του Α’ εξαμήνου 2021 ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης αδειών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην ΕΕΛΘ.

· την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικά και την ενημέρωσή τους για τη συνεισφορά της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο, όπως και για την αμιγώς επιχειρηματική δραστηριότητά της.

Επενδυτικά έργα Εντός του Α’ εξαμήνου 2021, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δημοπράτησε μέσω ανοικτού διαγωνισμού τις παρακάτω συμβάσεις έργων και μελετών:

· Εργολαβία με τίτλο «Α΄Ομάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης Έτους 2021», προϋπολογισμού 3,5 εκ.€ (πλέον ΦΠΑ).

· Εργολαβία με τίτλο «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2021», προϋπολογισμού 3,0 εκ.€ (πλέον ΦΠΑ).

· Εργολαβία με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ ΑΕ Έτους 2021», προϋπολογισμού 900 χιλ. € (πλέον ΦΠΑ).

· Εργολαβία με τίτλο «Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή Ρύζια της ΒΙΠΕΘ Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 287,5 χιλ. € (πλέον ΦΠΑ).

· Μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Δεξαμενών Δ2α και Δ3α και Νέας Δεξαμενής Καθίζησης Κορεσμού Ασβέστη στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ», προϋπολογισμού 1,4 εκ.€ (πλέον ΦΠΑ).

Εντός του Α΄εξαμήνου 2021 προχώρησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για τις παρακάτω συμβάσεις μελετών και έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν επεκτάσεις δικτύων, ανακατασκευή ή αντικατάσταση αγωγών, νέα έργα κλπ:

· Εργολαβία με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση του Δικτύου Ύδρευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Έτους 2020», προϋπολογισμού 2,0 εκ. € (πλέον ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η σύμβαση (23/03/2021).

• Εργολαβία με τίτλο «Ακύρωση - Επανασύνδεση υδροληψιών και αντικατάσταση υδρομετρητών στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ έτους 2020» », προϋπολογισμού 500 χιλ. € (πλέον ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η σύμβαση (14/05/2021).

• Εργολαβία με τίτλο «Αποχέτευση λυμάτων περιοχής Νεοκάστρου, νοτιοανατολικά του οικισμού της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου», προϋπολογισμού 1,2 εκ. € (πλέον ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η σύμβαση (01/06/2021).

• Εργολαβία με τίτλο «Αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της Οδού Εγνατία 127», προϋπολογισμού 5,0 εκ. € (πλέον ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η σύμβαση (15/06/2021). • Εργολαβία με τίτλο «Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) του Νέου SCADA Ύδρευσης», προϋπολογισμού 185 χιλ. € (πλέον ΦΠΑ).

• Εργολαβία με τίτλο «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) - Φάση Α2», προϋπολογισμού 21,7εκ. € (πλέον ΦΠΑ). Στις 18/3/2021 το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 135/2021 Απόφαση Κατακύρωσης του έργου στον μειοδότη Οικονομικό Φορέα. Κατά της Απόφασης ασκήθηκε Προδικαστική Προσφυγή από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Η ΑΕΠΠ εξέδωσε Απόφαση επί της Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 135/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ. Κατά της Απόφασης της ΑΕΠΠ η ΕΥΑΘ Α.Ε. και συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υπέβαλαν Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης ενώπιον του ΣτΕ, οι οποίες απορρίφθηκαν.

Εντός του Α’ εξαμήνου 2021 υπογράφηκαν οι παρακάτω συμβάσεις:

· Στις 29/01/2021 υπεγράφη η 3η Επιμέρους Σύμβαση συμβατικής αξίας 315.216,64€ (χωρίς ΦΠΑ) της Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Συμφωνία - Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.», προϋπολογισμού 1,32εκ.€.

· Στις 17/05/2021 υπεγράφη επιπλέον η 2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ», προϋπολογισμού 946.914,23 € προ ΦΠΑ.

Την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω εργολαβίες:

· «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης»: Εντός του Δεκεμβρίου 2020 έληξε η διαδικασία του διαγωνισμού Δ1/2016 για τη «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης» και υπεγράφη η 5-ετής σύμβαση με τον ανάδοχο με τίμημα 42.087.089€, σύμφωνα με την οποία εκτός από τη γενικότερη αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της ΕΕΛΘ, περιλαμβάνονται επιπλέον : α) η υλοποίηση σημαντικών πρόσθετων επεμβάσεων συντήρησης/ επισκευής/ αναβάθμισης/ αντικατάστασης/ προσθήκης εξοπλισμού (Πρόσθετες λειτουργικές επεμβάσεις) και β) επεμβάσεις ενεργειακής βελτιστοποίησης των εγκαταστάσεων με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της ΕΕΛΘ. Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται και η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1MW.

· «Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης»: Αποτελείται από 5 επιμέρους υποέργα εντός της περιοχής της επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. Tα πέντε (5) επιμέρους υποέργα που απαρτίζουν την εργολαβία είναι: o Μελέτη μετακίνησης αγωγών ΕΥΑΘ (Εναλλακτική Λύση), της Πράξης «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη Συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης Β’ Φάση». o Βελτίωση – Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Α3 και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού. o Βελτίωση – Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Α4. o Εκτροπή λυμάτων συλλεκτήρων αγωγών ακαθάρτων Αγ. Νεκταρίου Δενδροποτάμου. o Επέκταση συλλεκτήρα αγωγού αποχέτευσης αντλιοστασίου Α3 στην οδό Καλοχωρίου.

· «Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ»: Περιλαμβάνει τα αποχετευτικά έργα που αφορούν στη βελτίωση - αναβάθμιση του αντλιοστασίου λυμάτων Α5 (Λιμάνι) και του αντλιοστασίου Α2Β (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), την αντικατάσταση δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης του Αντλιοστασίου Α5 Λιμένα, την κατασκευή παραλιακού συλλεκτήριου αγωγού του αντλιοστασίου Β3 και αγωγού αποχέτευσης ομβρίων, την αναβάθμιση του Αντλιοστασίου Α17 Φοίνικα καθώς και την ανακατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, υποέργο του οποίο έχει ολοκληρωθεί.

· «Αναβάθμιση του κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της οδού Εγνατία 127»: Πρόκειται για την συνολική αναβάθμιση του κτιρίου διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

· «Αποχέτευση Λυμάτων Περιοχής Νεοκάστρου, Νοτιοανατολικά του Οικισμού της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου»: Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου αποχέτευσης λυμάτων της περιοχής Νεοκάστρου, νοτιοανατολικά του οικισμού της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου.

· Συμφωνία - Πλαίσιο για την Ενίσχυση - Επισκευή του Υδαταγωγού Αραβησσού - 2η εκτελεστική σύμβαση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

TAGS
#ΕΥΑΘ