Οι τράπεζες της Ευρωζώνης συνέχισαν να χαλαρώνουν τα κριτήριά τους για τη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων στο πρώτο τρίμηνο του 2016, αλλά έκαναν πιο αυστηρά τα κριτήρια για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Bank Lending Survey). Παράλληλα, η χαλάρωση των όρων χορήγησης νέων δανείων συνεχίσθηκε για τις επιχειρήσεις και εντάθηκε για τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, λόγω κυρίως της περαιτέρω μείωσης του περιθωρίου των επιτοκίων χορηγήσεων. Ωστόσο, οι τράπεζες της Ευρωζώνης εκτιμούν ότι το σημερινό επίπεδο των κριτηρίων τους για δάνεια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είναι πιο αυστηρό σε σχέση με τα επίπεδα μετά το 2003.

Όσον αφορά τις συνέπειες από το πρόγραμμα αγορών ομολόγων της ΕΚΤ (APP), οι τράπεζες χρησιμοποίησαν την πρόσθετη ρευστότητα που απέκτησαν (χάρη στο πρόγραμμα αυτό) κυρίως για τη χορήγηση δανείων στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2016. Παράλληλα, όμως, οι τράπεζες σημείωσαν ότι το APP είχε αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία τους. Ως αποτέλεσμα του APP, οι τράπεζες φαίνεται ότι χαλάρωσαν περισσότερο τους όρους των δανείων παρά τα κριτήρια χορήγησής τους. Τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης κατέγραψαν θετική επίδραση στον όγκο των χορηγήσεων τους από το αρνητικό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ, αλλά αρνητική επίπτωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και τα περιθώρια των επιτοκίων χορηγήσεων για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Η ζήτηση δανείων αυξήθηκε για όλες τις κατηγορίες δανείων, ιδιαίτερα για τα στεγαστικά δάνεια. Το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και οι ευνοϊκές προοπτικές για τη στεγαστική αγορά συνέβαλαν κυρίως στην αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων. Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, η αύξηση της ζήτησης αποδίδεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης, στο χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις και τις επενδύσεις παγίων κεφαλαίων.