Ανοδική πορεία εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Πλαστικά Θράκης και το τρίτο τρίμηνο του έτους.
Ειδικότερα, στο εννεάμηνο του 2015 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 222,6 εκατ. ευρώ από 212,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με την εταιρία, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,8% στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θετική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ δολαρίου και ευρώ λίρας Αγγλίας. Το ίδιο διάστημα ο όγκος πωλήσεων σε επίπεδο ομίλου ήταν ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα ενοποιημένα EBITDA έφτασαν τα 24,5 εκατ. ευρώ από 17,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 38,8%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 13,2 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο 64,3%.

Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου σημείωσαν αύξηση 56,7% και έφτασαν στα 9,8 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014.

Σύμφωνα με την εταιρία, τα περιθώρια κερδών είναι βελτιωμένα σημαντικά και στους δύο βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης, στα Τεχνικά Υφάσματα και στη Συσκευασία, λόγω κυρίως της βελτίωσης των προϊοντικού μίγματος και σε μικρότερο βαθμό λόγω της θετικής επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της μείωσης των τιμών των α΄ υλών.
Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 30.09.2015 ανήλθε σε 40,5 εκατ. σε σχέση με 32,7 εκατ. στις 31.12.2014 λόγω των κεφαλαίων που απαιτήθηκαν στο εννεάμηνο για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύσεων για τη χρήση 2015. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε σταθερά στα επίπεδα του 0,3.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις του ομίλου για τη χρήση 2015 οι οποίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ανέρχονται μέχρι σήμερα στο ποσό των 28,3 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους δρομολογούνται επιπλέον επενδύσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο τμήμα των εν λόγω επενδύσεων πραγματοποιείται από τις ελληνικές θυγατρικές του ομίλου και αφορούν κυρίως στην αγορά νέων γραμμών παραγωγής για προϊόντα που θα απευθύνονται κατά βάση στις αγορές του εξωτερικού, η έναρξη λειτουργίας των οποίων είναι προγραμματισμένη για το α΄ εξάμηνο του 2016. Η χρηματοδότηση του μεγαλύτερου τμήματος των επενδυτικού πλάνου πραγματοποιείται μέσω της χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και από ίδια διαθέσιμα και σε μικρότερο βαθμό μέσω της χρήσης τραπεζικού δανεισμού.