Η φορολογία για απόκτηση αυτοκινήτου μέσω leasing
Δείτε παραδείγματα αλλά και τις εξαιρέσεις για το καθεστώς φορολογίας εταιρικού αυτοκινήτου.

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι ή στελέχη επιχειρήσεων δικαιούνται παραχώρησης αυτοκινήτου. Η σχετική διαδικασία είναι πλέον συνηθισμένη και στη χώρα μας. Ιδίως από τη στιγμή που το φορολογικό πλαίσιο των εταιρικών οχημάτων έχει γίνει ευνοϊκό. Από τις αρχές του 2020 ισχύει το νέο φορολογικό καθεστώς για τις παροχές σε είδος.

Ο υπολογισμός της αξίας παραχώρησης ενός αυτοκινήτου

Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση μία κλίμακα, ως ποσοστό επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος.

Το ισχύον σύστημα θεωρείται δίκαιο, καθώς ο υπολογισμός της αξίας της παραχώρησης του οχήματος γίνεται «κλιμακωτά» με την εφαρμογή του σχετικού συντελεστή στο τμήμα της τιμής προ φόρων που εμπίπτει στο σχετικό «κλιμάκιο». Με το παλαιότερο σύστημα, το σύνολο της αξίας του οχήματος υπαγόταν σε έναν και μόνο συντελεστή.

Η νέα κλίμακα φορολογίας με βάση την ΛΤΠΦ του οχήματος

για ΛΤΠΦ έως 14.000 ευρώ συντελεστής 4% της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
για ΛΤΠΦ από 14.001 έως 17.000 ευρώ συντελεστής 20% της ΛΤΠΦ,
για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ συντελεστής 33% της ΛΤΠΦ,
για ΛΤΠΦ 20.001 έως 25.000 ευρώ συντελεστής 35% της ΛΤΠΦ,
για ΛΤΠΦ από 25.001 έως 30.000 ευρώ συντελεστής 37% της ΛΤΠΦ,
για ΛΤΠΦ πλέον των 30.001 ευρώ, συντελεστής 20% της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα.

leasing αυτοκινήτου

Ανάλογα με την παλαιότητα του οχήματος, η αξία της παραχώρησής του μειώνεται κατά 10% έως 50%. Η εφαρμογή της κλίμακας αυτής, συνεπάγεται μειωμένη φορολόγηση σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς, δεδομένου ότι η κλίμακα είναι προοδευτική. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από το αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Ο υπολογισμός της αξίας παραχώρησης

Σε νέο αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ 17.100 ευρώ, το οποίο παραχωρείται σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο της επιχείρησης, η αξία της παραχώρησης υπολογίζεται ως εξής:

ΛΤΠΦ (σε ευρώ)Συντελεστής ΥπολογισμούΑξία Παραχώρησης (σε ευρώ)
14.0004%560
3.00020%600
10033%33
Σύνολο 17.1001.193

Τα εταιρικά οχήματα που δεν φορολογούνται

Σύμφωνα με το φορολογικό σύστημα για τα εταιρικά οχήματα, εφόσον το αυτοκίνητο παραχωρείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς (όχι ως bonus δηλαδή) και έχει ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ, δεν υπολογίζεται η αξία της παραχώρησής του, ως εισόδημα για τον εργαζόμενο.

Η φορολογία για αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά εταιρικά αυτοκίνητα

Επιπλέον κίνητρα δίνονται για την μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Πρόκειται για δύο κατηγορίες: τα 100% ηλεκτρικά που δεν εκπέμπουν καθόλου ρύπους και όσα plug-in υβριδικά εκπέμπουν έως 50 γρ. CO2 ανά χλμ.

Έτσι, χορηγείται προσαυξημένη κατά 50% έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ και κατά 25% για το επιπλέον ποσό. Τα αντίστοιχα ποσοστά προσαυξημένη έκπτωσης για αυτοκίνητα plug-in hybrid έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι 30% και 15% (για το ποσό που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ).

Παράδειγμα

Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2023 μισθώνει εταιρικό επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπή ρύπων 20g CO2/Km με Λ.Τ.Π.Φ. 60.000 ευρώ, μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ και διάρκεια μίσθωσης πέντε έτη (λειτουργική μίσθωση). Η εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ (1.000€ Χ 12 μήνες) και επιπλέον εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνολικό ποσό ύψους 3.000 ευρώ το οποίο προκύπτει ως εξής:

-30% επί του ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ [(12.000*40.000/60.000)*30%=2.400] και

-επιπλέον 15% επί της ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στις υπόλοιπες 20.000 ευρώ (υπερβάλλον των 40.000 ευρώ ποσό)[(12.000*20.000/60.000)*15%=600] δεδομένου ότι η ΛΤΠΦ υπερβαίνει το όριο των 40.000 κατά 20.000 ευρώ.

Επομένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη μίσθωσης 2023 έως και 2027 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό (μίσθωμα) των 12.000 ευρώ και επιπλέον για κάθε ένα από τα πιο πάνω φορολογικά έτη θα εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό των 3.000 ευρώ.

Ποια είναι η έκπτωση για αγορά φορτιστών

Ευνοϊκότερη είναι και η φορολογία για την αγορά φορτιστών και ταχυφορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών έως 50 γρ. CO2 ανά χλμ). Χορηγείται προσαυξημένα έκπτωση 50% για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 70% για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας.

leasing αυτοκινήτου

Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), τότε τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια διαμορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα.

Αν τα σημεία φόρτισης είναι προσβάσιμα μόνο στους εργαζόμενους της επιχείρησης, το ποσοστό προσαύξησης είναι 30%.

Εδώ θα βρείτε τα υπόλοιπα άρθρα του αφιερώματος

Newsroom
Newsroom

gazzetta
gazzetta reader insider insider