ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

11,440€

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,88%

ΟΓΚΟΣ 654.936

ΥΨΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 11,540

ΧΑΜΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 11,380

ΑΓΟΡΑ 0,00€

ΠΩΛΗΣΗ 11,44€

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες11,15012,450-7,144.740.65612.53711.266.100
30 Ημέρες11,15012,660-5,3014.069.90635.6089.282.439
3 Μήνες9,40512,66015,5646.761.769116.1698.410.621
6 Μήνες9,19012,66015,3275.550.544185.2166.270.006
12 Μήνες8,14012,66039,68141.826.533316.9095.658.986

Στοιχεία Μετοχής

Αριθμός Μετοχών
321.623.443
Κεφαλαιοποίηση
3.679.372.187,920
2020-01-14 | 14:33:59
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ολοκλήρωση εγκατάστασης 25.000 VLTs

Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι, όπως προβλέπεται στo άρθρο 40 της παρ. 1 του Ν. 4002/2011 ως ισχύει, και έπειτα από την επίσημη βεβαίωση της Επιτροπής Ελέγχου Παιγνίων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2019 η πλήρης ανάπτυξη των 25.000 παιγνιομηχανημάτων σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Η έναρξη εγκατάστασης των VLTs ξεκίνησε την 11η Ιανουαρίου 2017 και υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα εγκατάστασης VLTs παγκοσμίως. Η εταιρεία παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για την επιτυχία του έργου, δημιουργώντας σημαντικές αποδόσεις για όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται πλήρως στις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις υιοθετώντας τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.

 

 

ΑΘΗΝΑ, 14.01.2020

ΟΠΑΠ Α.Ε.

2020-01-08 | 18:09:16
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ' του Ν. 3401/2005

Δείτε το Έντυπο Παροχής Πληροφοριών.

Document Prospectus Regulation_Greek law 3401_2005_EL_08012020
2020-01-08 | 17:47:27
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος εκτάκτου μερίσματος/δικαιώματος επανεπένδυσης εκτάκτου μερίσματος και πληρωμής εκτάκτου μερίσματος

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

Ανακοίνωση διανομής εκτάκτου μερίσματος_08012020_EL
2019-12-30 | 16:24:29
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ολοκλήρωση συγχώνευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ( η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 30η Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της υπ' αριθμ. Πρωτ.  135932/30.12.2019 Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω1ΔΒ46ΜΤΛΡ-ΛΘ6).

 

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν.4172/2013, είχε δε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. από το μητρώο των εταιρειών και την παύση της νομικής της ύπαρξης.

 

 

Αθήνα, 30.12.2019

OΠΑΠ Α.Ε.

2019-12-16 | 17:00:45
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 13.12.2019, σε συνέχεια της εκλογής/ορισμού του κ. Νικολάου Ιατρού ως Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την 12η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την ίδια ημέρα, αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

 

 1. Kamil Ziegler, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 2. Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 3. Σπύρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος
 4. Pavel Saroch, Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Pavel Mucha, CFO, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Xρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Νικόλαος Ιατρού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 13. Δημητράκης Ποταμίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

    

ΑΘΗΝΑ, 16.12.2019
ΟΠΑΠ Α.Ε.

2019-12-13 | 17:53:33
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 12ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δείτε τις αποφάσεις

Αποφάσεις
2019-12-13 | 13:17:53
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Επιστροφή διαφοράς φόρου προμερίσματος χρήσης 2018

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

20181213_EPISTROFI_FOROU_ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2018
2019-12-02 | 17:49:10
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σε εφαρμογή  της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2018 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές, έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2018 έλαβαν επίσης και οι θυγατρικές της εταιρείες, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., TORA DIRECT A.E. και TORA WALLET Α.Ε.

  

ΑΘΗΝΑ, 02.12.2019

 

ΟΠΑΠ Α.Ε.

2019-12-02 | 17:28:33
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2013

Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2013

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της ότι στις 31/12/2019 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2013. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2013 και δεν το έχουν εισπράξει μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας (Λεωφόρος Αθηνών 112, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5798930, e-mail: ir@opap.gr), για την είσπραξή του.

Αθήνα, 02.12.2019

ΟΠΑΠ Α.Ε.

2019-11-27 | 17:46:43
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Q3 2019 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης
2019-11-27 | 15:32:43
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 27.11.2019, αποφάσισε την εκλογή της κας. Katarina Kohlmayer ως Μη-Εκτελεστικού Mέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη-Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της, κου Pavel Horak.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

 

 1. Kamil Ziegler, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 2. Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 3. Σπύρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος
 4. Pavel Saroch, Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Pavel Mucha, CFO, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Xρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Νικόλαος Ιατρού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 13. Δημητράκης Ποταμίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Kamil Ziegler για δύο επιπλέον έτη από 01.01.2020, ήτοι έως 31.12.2021 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  

 

ΑΘΗΝΑ, 27.11.2019
ΟΠΑΠ Α.Ε.

2019-11-27 | 11:28:06
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 15.11.2019 ανακοίνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσής της με τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και Ιπποδρομίες Α.Ε. με απορρόφησή τους, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 από σήμερα, 27/11/2019, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας στην Λ. Αθηνών 112, 10442, Αθήνα, όπου και η έδρα αμφοτέρων των απορροφώμενων εταιριών τα εξής έγγραφα: (i) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., (ii) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την Ιπποδρομίες Α.Ε. (iii) οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και της Ιπποδρομίες Α.Ε. των (3) τελευταίων ετών, και (iv) οι λογιστικές καταστάσεις – ισολογισμοί μετασχηματισμού των ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και Ιπποδρομίες Α.Ε.  που έχουν συνταχθεί με ημερομηνία 30.09.2019.

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930.

 

Αθήνα, 27.11.2019

OΠΑΠ Α.Ε.

2019-11-22 | 13:28:33
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Πρόσκληση
ΑΡΧΙΚΗ