ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε

0,840€

ΜΕΤΑΒΟΛΗ -3,23%

ΟΓΚΟΣ 2.500

ΥΨΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 0,840

ΧΑΜΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 0,840

ΑΓΟΡΑ 0,84€

ΠΩΛΗΣΗ 0,87€

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,8400,872-0,466.300111.813
30 Ημέρες0,8400,940-4,6238.229771.457
3 Μήνες0,8081,000-11,4394.2053771.260
6 Μήνες0,8001,000-0,80346.4349982.439
12 Μήνες0,7251,790-30,564.611.6324.20025.098

Στοιχεία Μετοχής

Αριθμός Μετοχών
29.250.000
Κεφαλαιοποίηση
24.570.000,000
2020-09-23 | 17:55:56
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 23/09/2020 σε αγορά 464 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 0,8420 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 390,69 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 3.753 μετοχές, ποσοστό 0,013% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

 

 

 

2020-09-21 | 18:12:53
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 21/09/2020 σε αγορά 399 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 0,8720 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 347,93 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 3.289 μετοχές, ποσοστό 0,011% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

2020-09-17 | 17:50:14
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε.

 

Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στην από 17.09.2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρίας, ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε., ύψους 550.138 ευρώ, με καταβολή μετρητών, και την έκδοση 670.900 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος, ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,82 ευρώ εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 0,82 ευρώ, στο πλαίσιο υιοθέτησης  μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της ως άνω θυγατρικής κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε. θα ανέρχεται στο ποσό των 2.025.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.470.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,82 €.

2020-09-16 | 18:07:16
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 16/09/2020 σε αγορά 368 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 0,8740 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 321,63 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 2.890 μετοχές, ποσοστό 0,010% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

2020-09-09 | 18:45:17
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 09/09/2020 σε αγορά 178 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 0,8600 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 153,08 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 2.522 μετοχές, ποσοστό 0,009% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

 

 

2020-09-04 | 17:38:16
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 04/09/2020 σε αγορά 113 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 0,8600 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 97,18 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 2.344 μετοχές, ποσοστό 0,008% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

2020-08-12 | 17:52:49
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 12/08/2020 σε αγορά 368 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 0,8955 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 329,53 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 2.231 μετοχές, ποσοστό 0,008% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

2020-08-10 | 17:41:45
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 10/08/2020 σε αγορά 485 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 0,8933 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 433,23 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 1.863 μετοχές, ποσοστό 0,006% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

 

 

2020-08-07 | 17:49:49
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 07/08/2020 σε αγορά 481 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 0,9000 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 432,90 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 1.378 μετοχές, ποσοστό 0,005% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

 

 

 

2020-08-06 | 17:39:04
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 06/08/2020 σε αγορά 452 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 0,9408 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 425,26 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 897 μετοχές, ποσοστό 0,003% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

 

2020-08-05 | 18:08:28
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 26/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 03/08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 05/8/2020 σε αγορά 445 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 0,9680 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 430,76 ευρώ.

 

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 445 μετοχές, ποσοστό 0,001% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016»

2020-08-04 | 17:46:52
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2020-08-04 | 10:25:19
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020 (Ορθή Επανάληψη)

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 6ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 6ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020
2020-08-03 | 19:26:11
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 6ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 6ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ