Αρκετοί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας διαμαρτύρονται ότι στο τέλος του μήνα βλέπουν φουσκωμένους τους λογαριασμούς τους. 

Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση; Μπορούν οι εταιρείες κινητής να τροποποιήσουν μονομερώς τις χρεώσεις του, παρόλο που το συμβόλαιο του συνδρομητή δεν έχει λήξει;
Πότε είναι νόμιμη η διακοπή της σύνδεσης σε περίπτωση ανεξόφλητων λογαριασμών;

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ερωτήσεις που απασχολούν εκατοντάδες καταναλωτές, πολλοί εκ των οποίων δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους, τα οποιία συνήθως κρύβονται στα «ψιλά γράμματα» των συμβολαίων. 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μέσα από 13 ερωτοαπαντήσεις δίνει τον οδηγός επιβίωσης έναντι των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου την επόμενη φορά που θα φτάσει στα σπίτι μας ένας υψηλός λογαριασμός να ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουμε για να βρούμε το δίκιο μας. 


1. Η ΕΕΤΤ ελέγχει την τιμολογιακή πολιτική και τα προγράμματα των εταιριών;
Η ΕΕΤΤ δεν διαθέτει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των εταιριών. Οι εταιρίες τιμολογούν ελεύθερα τις υπηρεσίες που παρέχουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού, για την τήρηση της οποίας αρμόδια είναι η ΕΕΤΤ.
Επίσης, η ΕΕΤΤ έχει αρμοδιότητα να ελέγχει, λόγω της σημαντικής ισχύος που κατέχει ο ΟΤΕ στην αγορά, εάν τα οικονομικά προγράμματά του συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, πριν την εμπορική διάθεσή τους.

2. Έχει υποχρέωση η εταιρία, αφού με ενημερώσει τηλεφωνικά για τα προγράμματά της, να μου αποστείλει γραπτώς την προσφορά της πριν αποφασίσω;

Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει την προσφορά της, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. e-mail) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο σας επιτρέπει να τηρείτε αντίγραφό της. Δεσμεύεστε μόνον εφόσον είτε υπογράψετε την προσφορά είτε αποστείλετε στην
εταιρία τη γραπτή συγκατάθεσή σας. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ελέγξτε εάν οι όροι της προσφοράς περιλαμβάνονται στο κείμενό της και στη συνέχεια, ζητήστε αντίγραφο της σύμβασης.

3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εταιριών σχετικά με την ενημέρωσή μου για χρεώσεις και προγράμματα;

Οι εταιρίες οφείλουν να δημοσιεύουν σαφείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγιά τους, τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης και το βήμα χρέωσης. Οι πληροφορίες πρέπει να αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους των εταιριών, να είναι διαθέσιμες από τα σημεία πώλησης ή να παρέχονται μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Επίσης, οι εταιρίες οφείλουν να αναγράφουν, είτε στην αίτηση σύνδεσης ή/και στη σύμβαση είτε σε παράρτημά τους, τα εφάπαξ και πάγια τέλη σύνδεσης, καθώς και τυχόν τέλη αποσύνδεσης, επανασύνδεσης και πρόωρης λύσης της σύμβασης.

4. Έχει δικαίωμα η εταιρία να τροποποιήσει μονομερώς τα τιμολόγιά της παρόλο που δεν έχει λήξει η σύμβασή μου; Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Η εταιρία έχει δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τα τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένου του βήματος χρέωσης των κλήσεων, ακόμα και πριν τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, ένα μήνα πριν τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε τροποποίηση, η εταιρία οφείλει να σας ενημερώσει μέσω του διαδικτυακού τόπου της και του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού λογαριασμού. Η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των νέων τιμολογίων, καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως εντός ενός
μηνός από την ενημέρωσή σας, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Μείωση τιμολογίων.
• Προπληρωμένες κάρτες.
• Καρτοκινητή τηλεφωνία.
• Τιμολόγια που αφορούν διεθνείς κλήσεις, κλήσεις σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), σε σύντομους κωδικούς και σε μη γεωγραφικούς αριθμούς (εξαιρουμένων των κλήσεων προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης αζημίως εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση εξόφλησης τυχόν οφειλών για την επιδότηση συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, με εξαίρεση την επιδότηση παγίου.
 

5. Αμφισβητώ χρεώσεις στον λογαριασμό μου. Μπορεί η ΕΕΤΤ να με βοηθήσει στην επίλυση της οικονομικής διαφοράς;
Η ΕΕΤΤ δεν είναι αρμόδια να επιλύει οικονομικές διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εταιριών. Για το συγκεκριμένο θέμα απευθυνθείτε άμεσα στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

6. Με ποιους τρόπους μπορεί η εταιρία να απαιτήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου;
Η εταιρία σας έχει δικαίωμα να απαιτήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με κάθε νόμιμο μέσο Σταθερες & κινητές υπηρεσίες και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της σύμβασής σας. Επίσης, έχει δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της σύνδεσής σας λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο, οφείλει να σας αποστείλει σχετική έγγραφη προειδοποίηση. Συνήθως, η εταιρία ειδοποιεί με σχετική αναφορά στον λογαριασμό και με SMS στο κινητό σας. Προσωρινή διακοπή: Μετά την παρέλευση 15 ημερών από την έγγραφη προειδοποίηση, η εταιρία έχει δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεσή σας προσωρινά. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις και να πραγματοποιείτε μόνον εξερχόμενες κλήσεις που δεν συνεπάγονται χρέωση.
Οριστική διακοπή: Μετά την παρέλευση 60 ημερών από την προσωρινή διακοπή, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας παραμένουν, η εταιρία έχει δικαίωμα, αφού σας στείλει νέα έγγραφη προειδοποίηση, να διακόψει οριστικά τη σύνδεση. Ειδικά, στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή επανειλημμένων ανεξόφλητων λογαριασμών ή απάτης, η εταιρία έχει δικαίωμα να προβεί άμεσα σε οριστική διακοπή, χωρίς προειδοποίηση.
 

7. Μπορώ να ορίσω ένα ανώτατο ποσό χρέωσης πάνω από το οποίο να διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών;
Η εταιρία σας είναι υποχρεωμένη να διαθέτει προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα ανώτατο μηνιαίο ποσό χρέωσης (ανάμεσα σε όρια χρέωσης που η ίδια έχει καθορίσει) πάνω από το οποίο θα διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών, προς αποφυγή
υπερχρεώσεων. Ζητήστε αναλυτική ενημέρωση από την εταιρία για τα συγκεκριμένα προγράμματα και τους τρόπους που μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτά. 

8. Γιατί χρεώνομαι για 1’ ενώ η κλήση μου διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα;
Επιβεβαιώστε τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης κλήσεων του προγράμματός σας. Εάν είναι ίσος με 1’, τότε όλες οι κλήσεις με μικρότερη διάρκεια χρεώνονται ως κλήσεις του 1’. 

9. Έχει δικαίωμα η εταιρία να προεισπράττει το πάγιο;
Η εταιρία σας έχει δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στον λογαριασμό σας πάγιο που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη έκδοση λογαριασμού. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των μηνιαίων λογαριασμών, το πάγιο αφορά το διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.
 

10. Κάλεσα αριθμό 801 και περίμενα πολλή ώρα στην αναμονή μέχρι να εξυπηρετηθώ. Η εταιρία μου θα με χρεώσει και για τον χρόνο αναμονής;
Η χρέωση αφορά όλο το διάστημα που διαρκεί η κλήση, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναμονής. Η εταιρία τηλεφωνίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο που σας έθεσε σε αναμονή ο καλούμενος. Η χρέωση γίνεται με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια της εταιρίας
σας για τις κλήσεις προς αριθμούς 801.
 

11. Παρόλο που έχω πρόγραμμα με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, η εταιρία χρέωσε ξεχωριστά τις κλήσεις προς αριθμούς 801 και σύντομους κωδικούς. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις;
Οι εταιρίες στα οικονομικά προγράμματα δεν συμπεριλαμβάνουν συνήθως στον χρόνο ομιλίας προς σταθερά τηλέφωνα τις κλήσεις προς αριθμούς 801 ή σύντομους κωδικούς με αστική χρέωση (π.χ. 11185 για τον ΟΑΣΑ). Ανατρέξτε στους όρους του δικού σας οικονομικού προγράμματος και ελέγξτε εάν περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες κλήσεις.

12. Κάλεσα μια υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και περίμενα αρκετή ώρα σε αναμονή μέχρι να συνδεθώ με εκπρόσωπο. Θα χρεωθώ για την αναμονή αυτή;
Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου είναι υποχρεωμένες να μη χρεώνουν τους καταναλωτές για τον χρόνο αναμονής. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή, οι εταιρίες οφείλουν να μην απαντούν στην κλήση.
Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της κλήσης και πριν την παροχή της υπηρεσίας, οι εταιρίες αυτές οφείλουν να ενημερώνουν για τη χρέωση με σαφή τρόπο και ατελώς, μέσω
ηχογραφημένου μηνύματος.

13. Τι πρέπει να προσέχω όταν δέχομαι αναπάντητες κλήσεις από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού;
Να μην καλείτε αυτούς τους αριθμούς, γιατί ενδεχομένως να επιβαρυνθείτε με υψηλές χρεώσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί συνδρομητές δέχονται κλήσεις από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού που δεν προλαβαίνουν να απαντήσουν. Στόχος είναι
να καλέσει ο συνδρομητής αυτούς τους αριθμούς και να επιβαρυνθεί με υψηλές χρεώσεις. Σε περίπτωση που δέχεστε τέτοιες κλήσεις, ενημερώστε την εταιρία σας προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των καταναλωτών.