Εάν και εσείς, όπως και πολλοί άλλοι καταναλωτές, επιλέξετε "πακέτα διακοπών", δηλαδή τα οργανωμένα ταξίδια, τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις που προσφέρουν τα γραφεία τουρισμού, για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων καλό είναι να έχετε κατά νου τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που σας δίνει η νομοθεσία ώστε αντιμετωπίσετε κάθε κακοτοπιά.

Οργανωμένο Ταξίδι είναι κάθε ταξίδι, που προσφέρεται από τουριστικά γραφεία, που λειτουργούν νόμιμα (δηλαδή στην Ελλάδα με σήμα του Ε.Ο.Τ.), υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις και ενδέχεται να περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες υπηρεσίες, δηλαδή τη μεταφορά και την διαμονή καθώς και άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη συμπληρωματικές της μεταφοράς ή της διαμονής, που αντιπροσωπεύουν  όμως σημαντικό τμήμα της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

Ένα οργανωμένο ταξίδι μπορεί να πωλείται με συνολική τιμολόγηση ή με χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους υπηρεσιών, που το απαρτίζουν. Για το ταξίδι αυτό ο καταναλωτής συνάπτει μια σύμβαση- συμφωνία που τον συνδέει με τον διοργανωτή ή και με τον πωλητή του οργανωμένου ταξιδιού για την αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση του διοργανωτή ή του πωλητή να κοινοποιεί στον καταναλωτή την περιγραφή του καθώς και την τιμή του, πριν από τη σύναψη της  σχετικής σύμβασης. Ωστόσο δεν τον υποχρεώνει να διαθέτει διαφημιστικά φυλλάδια, για την ενημέρωση των καταναλωτών, ωστόσο όταν αυτό το κάνει θα πρέπει να αναφέρει, με σαφή τρόπο, την τιμή και πληροφορίες για τον προορισμό, τα μέσα μεταφοράς , τον τύπο του καταλύματος (ανέσεις και χαρακτηριστικά), τα παρεχόμενα γεύματα, το δρομολόγιο, πληροφορίες, σχετικά με τα διαβατήρια κ.λ.π., την προκαταβολή και στην περίπτωση που η πραγματοποίηση του οργανωμένου ταξιδιού απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων, την προθεσμία, για την ειδοποίηση του καταναλωτή, αν ματαιωθεί το ταξίδι. Επίσης πριν από τη σύναψη της σύμβασης, θα πρέπει να ενημερώνεται, σχετικά με τους όρους ασφάλισης του ταξιδιού.

Η σύμβαση αγορά ενός ταξιδιωτικού πακέτου πρέπει να συνάπτεται εγγράφως και να αναφέρει:

-τον προορισμό του ταξιδιού,

-τα μέσα μεταφοράς,

-πληροφορίες σχετικά με τα καταλύματα, όταν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις,

-αν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων, για την πραγματοποίηση του ταξιδιού και σ' αυτήν την περίπτωση την προθεσμία για την ειδοποίηση του Καταναλωτή, αν υπάρχει ματαίωση του ταξιδιού,

-το δρομολόγιο,

-τις επισκέψεις, εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή,

-τα στοιχεία του διοργανωτή-πωλητή και της ασφάλισης,

-την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της και τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή,

-το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής της τιμής,

-τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή, κατά την κράτηση και

-τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο καταναλωτής θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Οι καθοριζόμενες τιμές στη σύμβαση δεν μπορούν να μεταβληθούν, σε βάρος του καταναλωτή, εκτός εάν επέλθουν μεταβολές σχετικές με το κόστος της μεταφοράς, τα τέλη και τους φόρους που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες καθώς και τις τιμές συναλλάγματος. Ακόμα, όμως, και αν συντρέχουν αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις, η συμβατική τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών, πριν από την αναχώρηση.

Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον καταναλωτή, ο οποίος έχει τις εξής δύο δυνατότητες:

-είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να υποστεί κυρώσεις,

-είτε να αποδεχθεί μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης, που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και εάν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Καταναλωτή, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, ο Καταναλωτής δικαιούται:

- είτε να απαιτήσει ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας,

-είτε να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων από αυτόν ποσών.

Τι γίνεται όμως αν προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού;

 Καταρχάς θα πρέπει να γνωρίζεται ότι έχετε δικαίωμα σε βοήθεια αν αντιμετωπίσετε προβλήματα. Κατά συνέπεια, πρέπει να σας δοθεί ένας αριθμός επικοινωνίας με τον διοργανωτή ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, αποζημιώνει τον καταναλωτή. Όταν δεν είναι δυνατό να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή ο καταναλωτής δεν τον αποδέχεται, ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, ενδεχομένως, του παρέχει αποζημίωση.

Ο διοργανωτής και ο πωλητής του πακέτου, που φέρονται ως συμβαλλόμενα μέρη σε μία σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, φέρουν ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση. Επίσης έχουν ευθύνη για τις ζημίες που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός αν για τις παραλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης ευθύνεται, αποκλειστικά, ο καταναλωτής ή τρίτο πρόσωπο.

Αποδεικτικό στοιχείο, για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του πράκτορα, είναι η γραπτή σύμβαση. Ο καταναλωτής υπογράφει τη σύμβαση, αφού βεβαιωθεί, ότι έχουν περιληφθεί σ' αυτήν όλοι οι συμφωνημένοι όροι και αφού ενημερωθεί, για όλα τα βασικά ζητήματα, που προβλέπονται στο διάταγμα και τον ενδιαφέρουν. Επίσης θα πρέπει να παίρνει αντίγραφο της σύμβασης, που υπέγραψε. Σε περίπτωση, που προκαταβάλλει κάποιο χρηματικό ποσό, θα πρέπει να απαιτεί απόδειξη για το ποσό της προκαταβολής.

Αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνούν οι καταναλωτές είναι ότι ο τουριστικός πράκτορας είναι υπεύθυνος ακόμη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται από τον ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης κ.λ.π.). Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν αν σχεδιάσετε μόνοι σας τις διακοπές σας αγοράζοντας επιμέρους υπηρεσίες από ταξιδιωτικούς πράκτορες ή από ιστότοπους που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.

 Πάντως, ανάλογα με τη χώρα του ταξιδιού σας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας που σας πούλησε το πακέτο μπορεί επίσης να είναι το πρώτο σημείο επαφής σας. Σε ορισμένες χώρες ισχύουν προθεσμίες για την υποβολή καταγγελίας σχετικά με τις διακοπές σας. Αν δεν βρείτε ανταπόκριση πάντως  αποταθείτε στο τοπικό σας Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (ECC-Net ) για βοήθεια.