Από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ μπορούν να λάβουν υφιστάμενες επιχειρήσεις από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας, που θέλουν να πραγματοποιήσουν κάποια επένδυση αναβάθμισης ή απλά θέλουν να προσλάβουν νέο προσωπικό. 

Το νέο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» που ανοίγει σήμερα, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, δηλαδή στους εξής:

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Υλικά / Κατασκευές

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Ενέργεια

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

• Υγεία.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες αλλά και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Επίσης νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Οι επιχειρήσεις αυτές επιδοτούνται με το ποσό των 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ, το οποίο καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

Επιδοτούνται για:

- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός

- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

- Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

- Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

- Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

- Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

- Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

- Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. Με εξάιρεση τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου οι οποίες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαίου. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20 Μαίου. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες προσφέρει το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα (με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00), τηλ 801 11 36 300 και email: infoepan@mou.gr.