Yπό προϋποθέσεις θα μπορούν, σε δέκα ημέρες από σήμερα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την Εφορία όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν χρέη έως 50.000 ευρώ. Οι ρυθμίσεις θα αφορούν στη δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής έως και σε 120 δόσεις με κούρεμα στους τόκους και τα πρόστιμα. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και να τη συνοδεύουν με μια σειρά δικαιολογητικών, τα οποία θα καθορίζουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στη ρύθμιση αλλά και θα κρίνουν τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης. Δικαίωμα ένταξης θα έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα που σήμερα δεν μπορούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Ειδικότερα στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν:

-Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, απλογραφικό λογιστικό σύστημα και έχουν  θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Για οφειλέτες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα πρέπει μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή έχει θετική καθαρή θέση. Παράλληλα οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ ή οι οφειλές τους προς το Δημόσιο να μην υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές.

Όσον αφορά φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα  θα μπορούν να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Κρίσιμο είναι για τον οφειλέτη να αποδείξει ότι έχει μεν εισοδήματα που να μπορεί να πληρώνει .Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο θα λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και την αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών με τη βοήθεια εκτιμητών όπου χρειάζεται .

Αυτομάτως από τις ρυθμίσεις θα αποκλείονται όσοι έχουν χρέη που ξεπερνούν το 8πλάσιο των ετήσιων καθαρών εσόδων τους. Από την ρύθμιση θα βγαίνουν όσοι αφήσουν απλήρωτες συνολικά τρεις δόσεις ή έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με την οικονομική τους κατάσταση.Μάλιστα στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται ότι θα αναβιώνουν τα χρέη τους και θα επανέρχονται  τα καταδιωκτικά μέτρα.

Τα τέσσερα βήματα για την υποβολή αίτησης: Για να ενταχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα στη ρύθμιση θα πρέπει:

-Να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο Taxisnet (www.aade.gr). Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μετά την 1η Φεβρουαρίου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Η δυνατότητα ρύθμισης θα χορηγείται μία φορά και μόνον για κάθε οφειλέτη και ο έλεγχος της αίτησης θα γίνεται από την ΑΑΔΕ .

-Δυνατότητα υποβολή αίτησης θα έχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στην Εφορία.

-Οι οφειλές που ρυθμίζονται και θα πρέπει να είναι προς το Δημόσιο θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί στην εφορία μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο δεν θα ρυθμίζονται οφειλές για τις οποίες εκδόθηκε οριστική δικαστική απόφαση ή υπήρξε δικαστικός συμβιβασμός, ούτε ποσά που καταλογίστηκαν κατά παράβαση κρατικών ενισχύσεων σαν ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή αίτησης περιλαμβάνουν:

-Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη.

-Πλήρη κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή.

-Κατά περίπτωση, πιστοποιητικά από αρμόδια δικαστήρια από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (περί μη πτώχευσης του οφειλέτη, μη υπαγωγής του σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης, ή βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε μία από τις παραπάνω διαδικασίες κλπ) ή από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού) ή επικυρωμένο αντίγραφο αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση κλπ.

-Κατά περίπτωση, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και της πράξης προσδιορισμού φόρου των τελευταίων 4 ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.

 -Εφόσον οι οφειλέτες είναι φυσικά πρόσωπα και έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα και αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, απαιτείται συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας από την οικεία εφορία.

-Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ για οφειλέτες νομικά πρόσωπα.

-Αντίγραφο ποινικού Μητρώου.