Με την έναρξη της λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής στο Taxis για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών του 2015 άνοιξε η διαδικασία φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Το υπουργείο δίνει περιθώριο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016 στις επιχειρήσεις και τους φόρους τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Υπόχρεοι υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων είναι όσοι παρακρατούν φόρο και έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Σημειώνεται πως από εφέτος για πρώτη φορά καθίσταται υποχρεωτική και η υποβολή αρχείου για τα εισοδήματα από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, για  τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση η υποβολή των στοιχείων που περιλαμβάνουν οι βεβαιώσεις αποδοχών και παρακρατήσεων φόρου υποβάλλονται από τους υπόχρεους για διασταύρωση και προσυμπλήρωση κατά περίπτωση των δηλούμενων ποσών στις φορολογικές δηλώσεις 2016 με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.

Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του Taxisnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης. 

Ουσιαστικά με τη σχετική απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών δίνεται το «εναρκτήριο σήμα» για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2016 (φορολογικό έτος 2015). Αξίζει να σημειωθεί πως πέρυσι η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου, όταν η  καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βεβαιώσεων είχε ορισθεί στις 30 Μαρτίου.