Μηχανοδηγούς τρένων με γνώσεις χειρισμού Η/Υ και ιταλικών αναζητά ο νέος ιδιοκτήτης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

Οι Ιταλοί που απέκτησαν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, είδαν αμέσως πως το προσωπικό των μηχανοδηγών βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση –ο μέσος όρος απασχόλησής τους ξεπερνά τα 25 έτη υπηρεσίας– και αποφάσισαν να βρουν μια μακροπρόθεσμη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Έτσι ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προσλάβουν 60 νέους υπαλλήλους, για την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, οι αιτήσεις-βιογραφικά των οποίων θα υποβάλλονται από αύριο στο e mail: mixanodigoi@trainose.gr.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

1. Κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή πτυχίου τεχνικής κατεύθυνσης ή απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης τεχνικής κατεύθυνσης.

2. Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (προσκόμιση Πιστοποιητικό Στρατολογίας).

3. Να είναι γεννηθέντες ή γεννηθείσες μετά την 31/12/1988.

4. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα, που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (προσκόμιση Ποινικού Μητρώου).

5. Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής επιπέδου Β2 (καλή γνώση). H γνώση ιταλικής (επιπέδου Β2 ή C2) επιθυμητή.

6. Να είναι κάτοχοι πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ (ECDL ή ισότιμου τίτλου).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε είκοσι τρεις ημέρες, ξεκινά στις 14 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 5 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη.