Εκατόν σαράντα μία προσλήψεις - εξπρές πραγματοποιεί το ΚΕΕΛΠΝΟ με γιατρούς, νοσηλευτές, ακτινολόγους και παρασκευαστές που ενδιαφέρονται να συνάψουν συμβάσεις έργου και να εργαστούν στα Γενικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας που υπάρχουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αναλυτικότερα οι θέσεις ανά νοσηλευτικό ίδρυμα αφορούν:

- Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας, έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Ορθοπεδικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής, 2 ΠΕ/ ΤΕ/ ΔΕ Νοσηλευτών, μία ΤΕ Μαία, έναν ΤΕ Τεχνολόγο Ακτινολόγο και 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστές

- Π.Ε.Δ.Υ. Μυτιλήνης: Έναν ΤΕ Τεχνολόγο Ακτινολόγο

- Περιφερειακό Ιατρείο Συκαμινέας Λέσβου: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής και έναν ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτή.

- Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Ορθοπεδικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, 3 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές, έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο και έναν Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστή.

- Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»: Δύο Ιατροί ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, 4 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές, έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο και δύο Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστές.

- Κρατικό Θεραπευτήριο - Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Ακτινολογίας, έναν Ιατρό ειδικότητας Ορθοπεδικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Βιοπαθολογίας, έναν Ιατρό ειδικότητας Αναισθησιολογίας, 4 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές, έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο και έναν Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστή.

- Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «Το Βουβάλειο»: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, 4 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές, έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο και έναν Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστή.

- Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν Ιατρό ειδικότητας Ακτινολογίας, 4 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές, έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο και έναν Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστή.

- Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής, έναν Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν Ιατρό ειδικότητας Βιοπαθολογίας, 3 ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές, έναν Τεχνολόγο Ακτινολόγο και έναν Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστή.

- Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.

- Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Παιδιατρικής.

- Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τήλου: Έναν Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, ή Γενικής Ιατρικής.

Επιπλέον, θα προσληφθούν 50 διασώστες (ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου) για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), οι οποίοι θα κατανεμηθούν ως εξής: Ρόδος 9, Μυτιλήνη 10, Σάμος 5, Χίος 9, Κως 9, Κάλυμνος 3, Λέρος 5. Τέλος θα προσληφθούν 4 στελέχη διοίκησης και υποστήριξης, που θα απασχοληθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου με έδρα την Αθήνα και 11 Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές στα νησιά: Λέσβος (3), Χίος (2), Σάμος (2), Λέρος (1), Κως (2) και Ρόδος (1).

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση με την επιθυμητή θέση εργασίας (έως δύο επιλογές τοποθεσίας)

- Επικυρωμένους τίτλους σπουδών

- Βιογραφικό σημείωμα

- Αντίγραφο της ταυτότητας τους

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται

- Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (μόνο για τους Ιατρούς)

- Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (μόνο για τους ειδικευμένους Ιατρούς)

- Εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (μόνο για τους Νοσηλευτές)

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

- Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών -Αραβικά, Φαρσί και Ουρντού (μόνο για τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές)

- Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών

- Αποδεικτικό εντοπιότητας από τον Δήμο διαμονής των Υποψηφίων

- Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

- Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο), έως τις 14 Ιανουαρίου, στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ στη διεύθυνση: Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Πληροφορίες στο τηλ.210 52 12 890.