Έως τις 17 Μαΐου 2019 είναι ανοικτή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους που κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και επιθυμούν να καταρτιστούν και να βελτιώσουν τα προσόντα τους, λαμβάνοντας παράλληλα το ποσό των 1.250 ευρώ.

Το σχετικό πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» τρέχει ο  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, συμβουλευτική υποστήριξη και πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων για 650 άνεργους ανεξαρτήτου ηλικίας.

Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι 5 ευρώ και έως 1.250 ευρώ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια κατά μέσο όρο 250 ώρες, εκ των οποίων 180 έως 220 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 30 έως 40 ώρες πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ισόρροπα στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα: Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άνεργοι, κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

- Είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

- Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

- Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης, και,

- Έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που γίνεται μέσω του συνδέσμου: www.trainingris3.gr