Προκήρυξη για την πρόσληψη 413 πτυχιούχων σε επιβλέποντες φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημοσίευσε σήμερα ο ΟΑΕΔ.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, στον ΕΦΕΤ και σε περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα, στις ειδικότητες Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Δασοπόνων, Δασολόγων, Ιχθυολόγων και τεχνολόγων Τροφίμων.

Επειδή οι διατιθέμενες θέσεις απασχόλησης αφορούν ειδικότητες Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι μόνο πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων, διαφορετικά αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

ΟΙ αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τις 8 Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 18 του μήνα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

- Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

- Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την επιλογή των επιτυχόντων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες), της αναπηρίας (του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω), το ετήσιο εισόδημα, η ηλικία, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.