Την μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ) σ’ ένα νέο φορέα, που θα λειτουργεί ως αναπτυξιακή τράπεζα και θα συγκεντρώσει υπό την «ομπρέλα» της και άλλα ενδεχομένως χρηματοδοτικά εργαλεία, εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σημειώνοντας ότι «η αναγκαιότητα ενός τέτοιου θεσμού έχει συμφωνηθεί ήδη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Κομισιόν».
Να σημειωθεί ότι σήμερα το ΕΤΕΑΝ διαθέτει κεφάλαια που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Η προοπτική μετεξέλιξής του σε αναπτυξιακή τράπεζα είναι συμβατή με τη σημερινή λειτουργία του, στον βαθμό που λειτουργεί ήδη ως πιστωτικό ίδρυμα, που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει αναπτύξει τμήματα αξιολόγησης πιστώσεων και κινδύνου. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Προγραμμάτων και Δράσεων με στόχο την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση).

Οι Δράσεις του Ταμείου στοχεύουν στην κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σήμερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτεί δράσεις για:

1.«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»: Η Δράση συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ που αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και χορήγηση κεφαλαίων κίνησης.

2.«Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα»: Η Δράση συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων για τη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή και επιχειρηματικής ανάπτυξης, έως 30.000 ευρώ ανά επιχείρηση, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

3.«Ταμείο Εγγυοδοσίας»: Το Ταμείο δραστηριοποιείται στην παροχή εγγυήσεων σε δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

4.«Ταμείο Δανειοδοτήσεων»: Αποσκοπεί στην παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τις ανά θεματικό πυλώνα συμβαλλόμενες Τράπεζες.

Πέντε νέες δράσεις από το ΕΤΕΑΝ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ Κώστας Γαλιάτσος ανακοίνωσε πέντε νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν:

- Στη δημιουργία νέων μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής που θα είναι προσανατολισμένα στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (καινοτομία, εξαγωγικός προσανατολισμός κλπ) και δεν θα αποτελούν οριζόντιες δράσεις, οι οποίες δεν αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο.

- Στη δημιουργία Ειδικού Ταμείου για Κεφαλαιακή Στήριξη ΜΜΕ.

- Στη δημιουργία Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης της Αναδιάρθρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

- Στην ανάπτυξη μέσω του ΤΑΝΕΟ του θεσμού των Υβριδικών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών  (ΑΚΕΣ)

- Στην ιδρυση μη τραπεζικού ιδρύματος παροχής χρεοπιστώσεων.