Αλλαγές προβλέπει το νέο καθεστώς συνταξιοδότησης με Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, για όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις από τις 17 Μαΐου 2019 και έπειτα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, παύει να ισχύει το χρονικό όριο βάσει του οποίου απαιτούνταν να έχουν πραγματοποιηθεί 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης εντός των τελευταίων 10 ή 13 χρόνων πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας, ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και πλέον το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται στα 17 έτη. 

Το νέο καθεστώς καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς (κατά τις 17 Μαΐου 2019)  αιτήσεις  συνταξιοδότησης ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν είχαν πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης κατά περίπτωση κατά το προϊσχύον χρονικό διάστημα των 13 ετών, με έναρξη συνταξιοδότησης και οικονομικών αποτελεσμάτων στις 17 Μαΐου 2019.

Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που τυχόν είχαν απορριφθεί μετά την ημερομηνία αυτή, οι οποίες θα επανεξεταστούν ύστερα από αίτηση-όχληση των ενδιαφερομένων.

Σημειώνεται ότι με τον πρόσφατο νόμο 4611/2019 επιμηκύνεται από 13 σε 17 χρόνια το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι 1.000 εκ των 3.600 απαιτούμενων ημερών εργασίας σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ΒΑΕ, από συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών, ή 15 ετών για ασφαλισμένους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, προκειμένου οι εργαζόμενοι να δικαιούνται σύνταξη μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης

Για τους άνδρες τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα έχουν αυξηθεί κατά δύο έτη από το 2013 (60 και 62 έτη) ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνεται στο 55ο έτος της ηλικίας τους.