Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης, θα καταβάλλει ο ΟΑΕΔ τα χρήματα του εποχικού επιδόματος στους εργαζόμενους που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους.

Από την άλλη, για όσους δεν επιθυμούν την ηλεκτρονική κατάθεση η διαδικασία υποβολής της αίτησης μέσω των ΚΕΠ θα εκκινήσει την επόμενη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου Σε κάθε περίπτωση το παράθυρο για την υποβολή σχετικής αίτησης κλείνει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου. 

Το ειδικό αυτό επίδομα μπορούν να το λάβουν όσοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ασκούν το επάγγελμα του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού, μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Το εποχικό επίδομα ανεργίας μπορούν επίσης να λάβουν οι μισθωτοί της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καταβάλλονται διαφορετικά ποσά εποχικού επιδόματος σε διαφορετικά επαγγέλματα ενώ σημασία για το ύψος του ποσού που θα λάβει ο δικαιούχος έχει επιπρόσθετα και το πόσες ημέρες εργάστηκε.

Αναλυτικότερα:

- Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 26,18 ευρώ

- Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

- Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών, ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών, κεραμοποιών, πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

- Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών, τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου κιν/φου, ταμιών κιν/φου θεάτρου, τεχνικών κιν/φου και τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου- κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Σε σχέση με τα ημερομίσθια, οι Οικοδόμοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος- αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες- από 95 έως 210 ημέρες εργασίας.

Στις ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20%, καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

Ολες οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.