Παρατάθηκε μέχρι τις 14 Απριλίου 2016, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση, η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων ολοκλήρωσης του προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ».

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε ο οδηγός του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών», ως εξής: «Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες δεν υπέβαλαν Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως την 15/4/2016 και ώρα 17:00 μμ, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης. Της ανωτέρω προθεσμίας (δηλαδή της 15/4/2016) εξαιρούνται τα έργα για τα οποία υποβλήθηκε Αίτημα τροποποίησης Φυσικού - Οικονομικού Αντικειμένου στο χρονικό διάστημα από την 15/12/2015 και μέχρι την 2/3/2016. Για τα έργα αυτά απαιτείται να υποβληθεί Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως την 20/5/2016 και ώρα 17:00».

Αντίστοιχα τροποποιείται και η προθεσμία στο Παράρτημα XIV «Παρακολούθηση έργων», Ενότητα Α’ Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησnς. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο έως την 15/4/2016 και ώρα 17:00 μμ, είναι υποχρεωτική η υποβολή, από πλευράς δικαιούχου, Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Της ανωτέρω προθεσμίας (δηλαδή της 15/4/2016) εξαιρούνται τα έργα για τα οποία υποβλήθηκε Αίτημα τροποποίησης Φυσικού - Οικονομικού Αντικειμένου στο χρονικό διάστημα από την 15/12/2015 και μέχρι την 2/3/2016. Για τα έργα αυτά απαιτείται να υποβληθεί Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως την 20/5/2016 και ώρα 17:00».

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας - ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω υπουργική απόφαση και ο τροποποιημένος οδηγός προγράμματος με τα παραρτήματα αυτού προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.