Ένα από τα στοιχεία που δείχνουν πως η διακυβέρνηση των ελληνικών τραπεζών έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν είναι το γεγονός ότι ο δανεισμός των ανώτατων στελεχών των Διοικητικών Συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις ίδιες τις τράπεζες τους έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) ήδη από το 2014 διατύπωνε συστάσεις για το πρόβλημα του υπερδανεισμού των συνδεδεμένων μελών στις Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, συστάσεις που με μεγάλη καθυστέρηση υιοθέτησε και η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρέπει να σημειωθεί πως η Eurobank δεν ήταν ποτέ στην ίδια θέση με τις λοιπές τράπεζες, καθώς διαχρονικά τα δάνεια που χορηγούνταν προς τα ανώτατα της στελέχη κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Πρέπει να σημειωθεί πως το ύψος των δανείων που κάποιοι τραπεζίτες είχαν λάβει από τις τράπεζες τους έθετε ευθέως ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων στη βάση των κανονισμών του SSM για την καταλληλότητα (fit and proper) των στελεχών των τραπεζικών διοικήσεων.Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, «ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η πραγμάτωση των συμφερόντων ενός μέλους που θίγει τα συμφέροντα της εποπτευόμενης οντότητας».

Συγκεκριμένα, η οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Directive -CRD IV) και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την καταλληλότητα και την εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών, προβλέπουν πως στις πιθανές ουσιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που το μέλος του ΔΣ τραπεζικού ιδρύματος έχει οικονομική υποχρέωση σε σχέση με την εποπτευόμενη οντότητα.

Το πόσο ουσιαστική είναι η οικονομική υποχρέωση εξαρτάται από τη (χρηματοοικονομική) αξία που το εν λόγω συμφέρον ή υποχρέωση αντιπροσωπεύει για τους οικονομικούς πόρους του διοριζομένου. Σύμφωνα με την CRD IV ουσιώδη θεωρούνται όλα τα εξυπηρετούμενα, καλυπτόμενα από ασφάλεια, προσωπικά δάνεια (όπως στεγαστικά δάνεια μεταξύ ιδιωτών) που έχουν προνομιακή κατάταξη (δηλαδή δεν βασίζονται σε συνηθισμένους όρους της αγοράς της σχετικής τράπεζας) και όλα τα υπόλοιπα εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 200.000 ευρώ που δεν έχουν προνομιακή κατάταξη, καλυπτόμενα ή μη από ασφάλεια, τρέχουσες συμμετοχές ή άλλες επενδύσεις ισότιμης αξίας.

Το πόσο μεγάλα ήταν τα δάνεια που είχαν λάβει οι διοικήσεις των τραπεζών από τα πιστωτικά τους ιδρύματα και πόσο αυτά τα δάνεια έχουν περιοριστεί αποτυπώνεται στον εξής πίνακα (στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών):

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK EUROBANK
Έτος        
Ποσά σε εκατ. ευρώ      
         
2006 103,7 34 3,1 10
2007 177,5 43 39,9 16
2008 244,3 29 172,4 17
2009 145,7 25 162,1 20
2010 130,5 256,3 166,3 19
2011 130,5 26,2 165,6 15
2012 82,3 20,3 73,2 11
2013 150,7 88 77,8 3
2014 101,1 108 32,5 6
2015 22,1 100 11,4 6,8
2016 13,4 6 1,32 7,2
2017 8,8 5 1,34 6,8