Στα 89,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 21,1 εκατ. ευρώ στ τέλος του 2017 ενώ το ενεργητικό της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 60,8 δις. ευρώ.

Όπως προκύψει από τα αποτελέσματα της Alpha Bank, η τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%, γεγονός που δημιουργεί «μαξιλάρι ασφαλείας» ενόψει και των stress tests. Παράλληλα, η τράπεζα βελτίωσε την την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,6 δισ. ευρώ  σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,9 δις. ευρώ, ενώ  χρηματοδότηση της Alpha Bank μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε 7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι 13,2 δισ. τον Δεκέμβριο του 2016.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Alpha Bank, καθώς τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους. Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μας, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Καταστημάτων.

Κατά το 2017, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ. Παράλληλα, με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς. Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων άνω των Ευρώ 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους Ευρώ 3,7 δισ., με θετική επίπτωση επί των κεφαλαιακών δεικτών. Οι εν λόγω συναλλαγές αναδεικνύουν την προσήλωση του Ομίλου στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου του και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου. Κατά το έτος 2018, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, καθώς και για την πλήρη εξάλειψη του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας, την αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από τόκους, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητος του Δικτύου μας».