Την πώληση επισφαλούς χαρτοφυλακίου ύψους 200 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία ανακοίνωσε την Πέμπτη η Τράπεζα Πειραιώς.

Αγοραστής είναι το fund διαχείρισης κόκκινων δανείων Kruk, ο οποίος έχει παρουσία σε Ρουμανία, Τσεχία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην ενέργεια αυτή σε συνεργασία με τη θυγατρική της στη Ρουμανία σε μια προσπάθεια να εκπληρώσει της υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πλάνο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων και της προσπάθειας απομόχλευσης του ισολογισμού της.

Στο παρελθόν η τράπεζα έχει διαθέσει ανάλογα χαρτοφυλάκια NPLs ύψους 400 εκατ. ευρώ.