Στο 4,32% διαμορφώνεται το ποσοστό που κατέχει η Credit Agricole επί των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ειδικότερα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι, κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως της Credit Agricole την 22.12.2015, η τελευταία κατέχει έμμεσα συνολικά 59.039.606 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων 59.020.806 δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα από τη Credit Agricole Life Insurance Company, που αντιστοιχούν σε ισάριθμές κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές επί των δικαιωμάτων ψήφου της τραπέζης, ήτοι ποσοστό 4,32% αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το ΤΧΣ.