Η εποπτεία των δανειοδοτήσεων των τραπεζών προς τα πολιτικά κόμματα, και κατά πόσο αυτές πληρούν τις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης, είναι αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος και όχι της ΕΚΤ.

Αυτό διευκρινίζει με επιστολή του στον ευρωβουλευτή Νότη Μαριά ο επικεφαλής της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ (SSM) Αντρέα Ενρία, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τον εποπτικό έλεγχο των δανείων που χορήγησαν στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας οι συστημικές και μη συστημικές τράπεζες και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Όπως εξηγεί ο κ. Ενρία, είναι πρωτίστως αρμοδιότητα των τραπεζών να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να επιβλέπουν άρτιες ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων τη διαδικασία χορήγησης δανείων, καθώς και τη θέσπιση και διατήρηση αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. 

«Η παροχή δανείων προς πολιτικούς εκπροσώπους, όπως δάνεια προς οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο, πρέπει να υπόκειται στις εν λόγω καθιερωμένες διαδικασίες και να παρακολουθείται επαρκώς από τα ιδρύματα», αναφέρει στην απάντησή του και προσθέτει ότι για τις συστημικές τράπεζες διενεργείται από το 2014 η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) σε ετήσια βάση. 

Βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται αυτές οι δραστηριότητες είναι ο έλεγχος της επάρκειας του πλαισίου διακυβέρνησης και ελέγχου του ιδρύματος, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το ίδρυμα εντοπίζει, επιμετρά και παρακολουθεί επαρκώς τους κίνδυνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί. «Ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή απαιτήσεων ποιοτικού χαρακτήρα με σκοπό τη βελτίωση του εσωτερικού συστήματος χορήγησης πιστώσεων του ιδρύματος», εξηγεί ο ίδιος. 

Τα κριτήρια πιστώσεων στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ το 2019

Για το 2019, η ΕΚΤ έχει συμπεριλάβει στις εποπτικές της προτεραιότητες τα κριτήρια έγκρισης πιστώσεων και στην ποιότητα των ανοιγμάτων με σκοπό την ενίσχυση των βέλτιστων πρακτικών σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Η ΕΚΤ επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος, μεριμνώντας για την προώθηση της συνεπούς εφαρμογής υψηλών εποπτικών προτύπων. «Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με την Τράπεζα της Ελλάδος όσον αφορά την επιτόπια και μη επιτόπια εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα», αναφέρει ο κ. Ενρία. 

Όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι η οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (οδηγία ΚΞΧ/ΧΤ)4 περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για τις τράπεζες και άλλες υπόχρεες οντότητες όταν συνάπτουν ή διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με (i) πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και (ii) νομικές οντότητες των οποίων οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα · τα πολιτικά κόμματα μπορούν να ενταχθούν στην τελευταία κατηγορία. 

Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την οδηγία ΚΞΧ/ΧΤ και η λήψη απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της εν λόγω συμμόρφωσης παραμένουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Επομένως, πιο λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτής πτυχής της εν λόγω οδηγίας μπορεί να παράσχει η αρμόδια εθνική αρχή, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος.