Για ένα ακόμη εξάμηνο, έως τις 31 Μαΐου 2019, παρατείνεται το εγγύησης καταθέσεων, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ρευστότητα με ισότιμους όρους.

«Η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, ωστόσο προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κρίνει ότι η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλ. με την 2013 Τραπεζική Ανακοίνωση, ιδίως διότι το παρατεινόμενο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο από άποψη διάρκειας και πεδίου εφαρμογής.

Η δέσμη μέτρων θα προσφέρει στα επιλέξιμα πιστωτικά ιδρύματα νέα κεφάλαια και τίτλους ρευστοποιήσιμους έναντι της ΕΚΤ. Περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις για τη σύναψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων υπό αυστηρούς όρους. «Η δέσμη μέτρων εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε ενισχύσεις, είναι περιορισμένου χρόνου και έκτασης, προβλέπει την καταβολή προμήθειας με βάση τα όσα ισχύουν στην αγορά, ενώ προβλέπει και κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού», αναφέρει η αρχική απόφαση.

Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώτα εγγύησης με σκοπό την κάλυψη υποχρεώσεων τραπεζών για διαδοχικές εξάμηνες περιόδους προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει τους όρους αναλόγως. Το εν λόγω καθεστώς αφορά τράπεζες που δεν παρουσιάζουν κεφαλαιακό έλλειμμα. Το ελληνικό σύστημα εγγύησης εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008. Η έγκριση του καθεστώτος έχει παραταθεί αρκετές φορές, με τελευταία τον Ιούνιο του 2018. Η Επιτροπή έχει εγκρίνει παρόμοια καθεστώτα σε αρκετά κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη παράταση αποφασίστηκε τον Ιούνιο του 2018.