Στα 51,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το 2018 έναντι 63,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρήσης. 

Τα λειτουργικά κέρδη μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση, της εταιρείας που εντός του έτους πρόκειται να συγχωνευθεί με την Eurobank, ανήλθαν για τη χρήση 2018 σε 47,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά τη χρήση 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 72,4 εκατ. έναντι 65 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2018.

2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ έναντι 18,9 εκατ. ευρώ. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της χρήσης προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού 1 εκατ., ενώ από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2017 προέκυψε κέρδος ποσού 17,2εκατ. ευρώ.

3. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε €0,85 εκατ. έναντι 0,99 εκατ. ευρώ (μείωση 14%). Η μείωση αποδίδεται κυρίως στα πολύ χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων, ως αποτέλεσμα τις πολιτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου.

4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 6,4 εκατ. έναντι 4,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 52%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα δανειακά κεφάλαια της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, στο κονδύλι περιλαμβάνεται εφάπαξ χρηματοοικονομικό έξοδο ποσού 0,75 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με τα νεοαναληφθέντα δάνεια.

5. Οι φόροι ακινήτων ανήλθαν σε 6,7 εκατ. έναντι 5,8 εκατ. (αύξηση 16%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

6. Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 8%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το β΄ εξάμηνο 2017 και στη χρήση 2018, στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 1,0x
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 19%
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 22%
• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 30,1 εκατ. ευρώ
• Προσαρμοσμένο EBITDΑ: 47,9 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε 64 εκατ. από 54 εκατ ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 226 εκατ. ευρώ από 138 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 871 εκατ. ευρώ ή 8,60 ευρώ ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,03 ευρώ ανά μετοχή.