«Αλλαγή πλεύσης» ως προς τον τρόπο που υλοποιούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δημοσιοποίηση στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν τη στρατηγική ΕΚΕ ως βασικό κομμάτι του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE), στην Ελλάδα, το 2017, σε σχέση με το 2012 οι εταιρείες που ασχολήθηκαν στρατηγικά και συστηματικά με την ΕΚΕ αυξήθηκαν κατά 37% παρά την εκτεταμένη οικονομική κρίση.

Ο πρόεδρος του CSE, κ. Νίκος Αυλώνας, μιλώντας στην 5η Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών σημείωσε ότι «η εταιρική υπευθυνότητα είναι επένδυση και όχι κόστος».

Όπως σημείωσε παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη τάση στη χρησιμοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που σχετίζονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική διακυβέρνηση που εκδίδουν οι εταιρείες προς επενδυτές βάσει των οποίων μπορούν να αξιολογήσουν την αξιοπιστία τους, ανταγωνιστικότητα τους και την μελλοντική τους πορεία. Ο Eurosif και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) σε 18 ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι το 92% των επενδυτών πάντα (ή πολύ συχνά) χρησιμοποιεί μη-οικονομικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, ενώ 89% θεωρεί ότι οι εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας (Εκθέσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ) είναι «απαραίτητες» ή «υψηλής σημασίας» για την αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα ευρήματα της σχετικής έκθεσης καταδεικνύουν ότι οι 79 εταιρείες που εξέδωσαν έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας/Βιώσιμης Ανάπτυξης την περίοδο 2016-2017 αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας. Απασχολούν περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους και έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 56 δισεκατομμύρια ευρώ, δαπανούν συνολικά ετησίως κατά εκτίμηση 100 εκατ. ευρώ (μέχρι και 1% του κύκλου εργασιών ) και παρέχουν σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό θετικό αποτύπωμα στην οικονομία και στην χώρα.

Οι τομείς που έρχονται πρώτοι ως προς την έκδοση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας είναι ο κλάδος των κατασκευών και των οικοδομικών υλικών και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Συμβολή στην αύξηση του κύκλου εργασιών

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της έκδοσης εκθέσεων ΕΚΕ και οικονομικών αποτελεσμάτων. Το 48%, από τις 79 εταιρείες που έχουν εκδώσει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιώντους κατά το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με άλλες έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και άλλους οργανισμούς διαπιστώνουν ότι η κουλτούρα διαφάνειας σε συνδυασμό με την δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και στρατηγικών στόχων με βάση standards όπως τα GRI συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων στους επενδυτές, αναλυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.