Η Ιδέα πως όσοι βρίσκονται σε μια προνομιακή θέση , θα πρέπει να ενεργούν με κοινωνικό υπεύθυνο τρόπο, υπήρχε από τη εποχή της Κλασικής Αθήνας του Περικλή .

Σήμερα, η σημαντικότερη αποστολή μιας επιχείρησης είναι να δημιουργεί αξία μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών της, επιφέροντας με τον τρόπο αυτό τα απαιτούμενα αποτελέσματα στους ιδιοκτήτες και μετόχους της.

Την ίδια στιγμή όμως, μπορεί να συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, αντιλαμβανόμενη πως η οικονομική επιτυχία της δεν εξαρτάται μόνο από μια στρατηγική μεγιστοποίησης των βραχυπρόθεσμων εσόδων, αλλά και από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και την προώθηση της Κοινωνικής τους Υπευθυνότητας.

Οι επιχειρήσεις σήμερα, έχουν ηθικούς και οικονομικούς λόγους που πρέπει να τους οδηγούν στην εφαρμογή πρακτικών Επιχειρηματικής Ηθικής. Οι ηθικοί τείνουν να είναι αρκετά σαφείς, ενώ οι οικονομικοί είναι ακόμα δυσκολότερο να μετρηθούν.

Σε έναν κόσμο όπου η αξία και η φήμη εμπορικών σημάτων εμφανίζονται όλο και περισσότερο ως τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, η Επιχειρηματική Ηθική μπορεί να χτίσει την πίστη και την εμπιστοσύνη που θα διασφαλίσει ένα φωτεινό και βιώσιμο μέλλον.

Το EBEN (European Business Ethics Network) είναι το πλέον ενεργό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής σήμερα στην Ευρώπη, το οποίο αριθμεί ήδη 24χώρες-μέλη, με εκπροσώπους από τα Εθνικά δίκτυα.

Το όραμά  του οργανισμού είναι η διάδοση και η καλλιέργεια ενός νέου τρόπου διοίκησης που έχει ως βάσει του τις αξίες της Επιχειρηματικής Ηθικής, τη δημιουργία ενός αποδεκτού κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας, καθώς και την αύξηση της γνώσης και ενημέρωσης σε θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής, Εταιρικής Υπευθυνότητας  και Διακυβέρνησης.

Για την ορθή επίτευξη των στόχων μας ο οργανισμός προχώρησε πρόσφατα στην δημιουργία ενός πρωτοποριακού μοντέλου με το όνομα EBEN GR SEE Model, το οποίο απαιτεί σαν αφετηρία τον Καθολικό Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής και αποδέκτες τα δύο ίσως πιο σημαντικά κομμάτια της σύγχρονης επιχειρηματικής ζωής και Αριστείας, την Εταιρική διακυβέρνηση και την Εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Εταιρική Κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ), συνίσταται στην «ενσωμάτωση, σε εθελοντική βάση, θεμάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων καθώς και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη», διασφαλίζοντας έτσι, άμεσα και έμμεσα οφέλη για την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της.

Ποιοι παράγοντες καθιστούν την ΕΗ & ΕΚΕ σε τόσο σημαντικό ζήτημα;

Οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί πλέον τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΕ. Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών ενισχύοντας τη δικτύωση και το συντονισμό τέτοιων δράσεων.

Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Ηθικής

Θεμέλιος λίθος της αγοραστικής αποδοχής, είναι η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, ότι η ταυτότητα δηλαδή των επιχειρήσεων και των προϊόντων είναι εύκολα και άμεσα προσιτή στον καταναλωτή, με κάθε δυνατό τρόπο. Η επιχειρηματική διαφάνεια, και η ηθική είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μετρήσουν αξιόπιστα τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Η συνεχής βελτίωση της διαφάνειας επιδιώκεται σε τομείς:

-δεοντολογίας (δικαιώματα εργασίας, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία περιβάλλοντος)

-μέτρησης επιδόσεων, υποβολή και δημοσίευση εκθέσεων και επικύρωση των αποτελεσμάτων (σύνταξη εσωτερικών εκθέσεων και Κοινωνικών Απολογισμών από τις επιχειρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους στον τομέα της ΕΚΕ)

-πρότυπων διαχείρισης (ενσωμάτωση των κοινωνικό-περιβαλλοντικών ζητημάτων στις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων κάτω από ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης)

Υπάρχει τελικά σύνδεση μεταξύ ΕΗ & ΕΚΕ και της χρηματοοικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης;

Περισσότερες από 120 εμπειρικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1972 και 2004, έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και της χρηματοοικονομικής τους απόδοσης. Σε αυτές τις μελέτες, η πλειοψηφία των αποτελεσμάτων (68%) δείχνει μια θετική επίδραση της εταιρικής κοινωνικής απόδοσης στην χρηματοοικονομική απόδοση.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 4000 άτομα στην Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία  και Μεγάλη Βρετανία, η οποία έδειξε ότι 88% των συμμετεχόντων, θα προτιμούσαν να αγοράσουν προϊόν-υπηρεσία από κάποια κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη εταιρία.

Πως αντιμετωπίζουν τα στελέχη την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνοτητα ;

Το 94% των ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν, ότι η ανάπτυξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορεί να αποδώσει πραγματικά επιχειρησιακά οφέλη. (Ernst & Young),

Διεθνώς, ένας στους τρεις ανώτερους υπαλλήλους πιστεύουν ότι οι πρωτοβουλίες EKE θα αυξήσουν τις πωλήσεις. (Hill & Knowlton's Corporate Reputation Watch, 2002)

Το 71 τοις εκατό των Διευθ.Συμβούλων θα θυσίαζε τη βραχυπρόθεσμη αποδοτικότητα σε αντάλλαγμα της μακροπρόθεσμης αξίας μετόχων εκτελώντας ένα πρόγραμμα αειφορίας. (Ετήσια έρευνα CEO της Pricewaterhouse Coopers, 2002)

Μπορεί η ΕΗ & ΕΚΕ να βελτιώσει τη φήμη μιας επιχείρησης και την αξία του εμπορικού σήματος;

Στη σημερινή αγορά, η σημασία της εικόνας εμπορικών σημάτων και η φήμη της αποτελούν όλο και περισσότερο το πολυτιμότερο περιουσιακό αγαθό μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται, ότι 96 τοις εκατό της αξίας της Coca Cola είναι άυλα αγαθά - φήμη, γνώση και εμπορικό σήμα. Για την Kellogg’s αυτό ισοδυναμεί με το 97% και για την American Express εκφράζει 84 τοις εκατό (Interbrand 2000).

Αρκετές επιχειρήσεις, έχουν ήδη εκδώσει απολογισμούς για τη συμβολή των ανωτέρω στην εταιρική τους φήμη. Η τράπεζα της Co-op, ήταν η πρώτη επιχείρηση όπου δημοσίευσε απολογισμούς με τα επίσημα στοιχεία για αυτό το ζήτημα.

 Ειδικοί αναλυτές έχουν υπολογίσει ότι ο δημοσιευμένος ηθικός και οικολογικός προσδιορισμός της θέσης της Co-op έχει μια αρκετά μεγάλη και άμεση συμβολή στην αποδοτικότητα της τράπεζας κατά περίπου 20%.

Τελικά, καταναλωτές και εργαζόμενοι, ενδιαφέρονται πραγματικά για όλα αυτά;

Όλα αυτά έχουν μια μεγάλη επίδραση στην προσέλκυση και τη διατήρηση του καλού ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρίας. Οι εργαζόμενοι σαφώς και αποζητούν την καλή ανταμοιβή, τις καλές προοπτικές - αλλά όλο και περισσότερο θέλουν να αισθανθούν υπερήφανοι για την επιχείρηση όπου εργάζονται.

Σε διεθνές επίπεδο, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές και εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση των επιχειρήσεων:

  • Δύο στους τρεις πολίτες, θέλουν από τις επιχειρήσεις να συμβάλουν στους ευρύτερους κοινωνικούς στόχους που υπερβαίνουν τον ιστορικό σκοπό της επίτευξης κέρδους, πληρωμής φόρων, απασχολώντας εργαζόμενους και υπακούοντας απλά το νόμο, (Millennium Poll on Corporate Social Responsibility.1999)
  • Πάνω από έναν στους πέντε καταναλωτές δηλώνει ότι έχει ενεργήσει ως υπεύθυνος καταναλωτής, και σχεδόν άλλοι τόσοι, θα ήθελαν να το επαναλάβουν, (Millennium Poll on Corporate Social Responsibility.1999)
  • Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, ζητήματα εξίσου σημαντικά με την υγεία-ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, όπως οι ίσες ευκαιρίες, η δωροδοκία, το φυσικό περιβάλλον, και η παιδική εργασία. (Millennium Poll on Corporate Social Responsibility.1999)
  • Το 78% των εργαζομένων θα προτιμούσαν να εργάζονται σε μια ηθική και αξιόπιστη επιχείρηση από το να λαμβάνουν έναν υψηλότερο μισθό. (The Cherenson Group, 2001)