Αίτημα παράτασης του μηχανισμού διακοψιμότητας ζητούν να υποβάλει στην Κομισιόν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές (ΕΒΙΚΕΝ) σημειώνοντας ότι η διετής παράταση που έχει δοθεί δεν επαρκεί για να καταστεί λειτουργικό το νέο πλαίσιο της αγοράς εν μέσω του μετασχηματισμού ενώ δεν θα έχουν γίνει μέχρι τότε οι κατάλληλες προσαρμογές από την πλευρά της ζήτησης.

Όπως είναι γνωστό, ο μηχανισμός της διακοψιμότητας, που αποζημιώνει τη βιομηχανία για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος όποτε το απαιτεί ο AΔMHE για λόγους επάρκειας ή ευστάθειας του συστήματος, εγκρίθηκε για μία τριετία το 2014, αλλά λόγω διαφόρων καθυστερήσεων, άρχισε να εφαρμόζεται τον Φεβρουάριο του 2016 και έχει πάρει παράταση μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 (ενώ σε άλλες χώρες όπως π.χ στη Γερμανία έχει εξασφαλιστεί εξαετής παράταση).

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες επισημαίνουν δύο σημεία: πρώτον ότι η ελληνική μελέτη που υποβλήθηκε δεν περιλαμβάνει εκτίμηση της κατάστασης επάρκειας στο ελληνικό σύστημα και δεύτερον, ότι θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος για να καταστεί λειτουργικό το νέο πλαίσιο της αγοράς (με τη συμμετοχή και της ζήτησης) και ότι σίγουρα θα ξεπεράσει χρονικά τα δύο χρόνια παράτασης που έχουν εγκριθεί για τη διακοψιμότητα.

Στη σχετική επιστολή προς το υπουργείο (η ο ποία κοινοποιήθηκε και στον κ. Πιτσιόρλα και στον ΑΔΜΗΕ) αναφέρεται ότι:

Στην εγκριτική απόφαση του μηχανισμού Διακοψιμότητας που εφαρμόζει η Ελλάδα, (SA 48740), η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διάρκεια ισχύος της έγκρισης παράτασης είναι δύο έτη (7/2/2018 – 6/2/2020), λαμβάνοντας υπόψη:

-την ανάγκη βελτίωσης της εκτίμησης επάρκειας , δεδομένου ότι η μελέτη που υποβλήθηκε δεν περιέχει πιθανολογική εκτίμηση της κατάστασης επάρκειας στην Ελλάδα λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων απειλών για την ασφάλεια του εφοδιασμού και ιδίως του συνδυασμού αυτών των απειλών, και

-τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις της αγοράς που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή της απόκρισης στη ζήτηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας όμως, αφενός ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου το νέο πλαίσιο της αγοράς να καταστεί λειτουργικό και να παράγει αποτελέσματα, αφετέρου ότι η συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά δεν θα αναπτυχθεί άμεσα, και σε κάθε περίπτωση όχι εντός της διετούς περιόδου παράτασης της Διακοψιμότητας.

Στην ίδια απόφαση της Επιτροπής οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί:

  • να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις της αγοράς, που δίνουν τη δυνατότητα στους φορείς που ανταποκρίνονται στη ζήτηση να συμμετάσχουν στην αγορά εξισορρόπησης, έως τον Αύγουστο του 2018, και
  • να εκπονήσουν έως τα τέλη του 2019, εκτίμηση επάρκειας που πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, για να εντοπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς που προκαλούν τα προβλήματα επάρκειας και να καταδειχθεί η αναγκαιότητα και το μέγεθος ενός ενδεχόμενου μελλοντικού συστήματος διακοπτόμενου φορτίου. 
  • να υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Ήδη διαφαίνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής αγοράς θα καθυστερήσουν πέραν του τέλους του 2019, οπότε λήγει η ισχύς της Διακοψιμότητας, ενώ είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί πολύς χρόνος ώστε να ωριμάσει η αγορά και να ολοκληρωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης. 

Για τους λόγους που αναλύονται εκτενώς στο συνημμένο υπόμνημα, παράλληλα με την προκοινοποίηση του σχεδιαζόμενου μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως ως προς τη βελτίωση της εκτίμησης επάρκειας καθώς και την έγκαιρη κοινοποίηση αιτήματος παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας.