Προχωρά το πρόγραμμα ΜetroHess για την εξοικονόμηση ενέργειας στο μετρό το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας με τη συμμετοχή του ΚΑΠΕ.

Η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση του συστήματος θα αναδείξει την εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών ενέργειας του Μετρό που αναμένεται να ανέλθει, κατ’ εκτίμηση, στο 30%-40%  ετησίως.

Το έργο, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας, μετά από έγκριση που έλαβε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη αρχιτεκτονικής συνδυασμένου συστήματος αποθήκευσης φορτίου, αποτελούμενου από ηλεκτρικές διατάξεις με διαφορετικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ισχύ και χωρητικότητα, προκειμένου για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας  και μεγαλύτερης αξιοποίησης της εν συνεχεία στην τροφοδοσία δευτερευόντων καταναλωτών. Με τις εν λόγω παρεμβάσεις θα επιτευχθεί σημαντικό ποσοστό εξοικονομούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία στη συνέχεια θα διατεθεί για την κάλυψη των βοηθητικών φορτίων του σταθμού του Μετρό.

Για να διασφαλισθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος, θα διεξαχθούν μετρήσεις της ενέργειας αναγεννητικής πέδησης, καθώς και ενεργειακές επιθεωρήσεις εντός επιλεγμένων σταθμών του δικτύου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Με βάση τα ενεργειακά προφίλ που θα προκύψουν, θα σχεδιαστεί σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, ενώ θα αναπτυχθούν κατάλληλες τεχνολογίες αποθήκευσης και στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης του εν λόγω συστήματος.  Οι επιμέρους τοπολογίες, καθώς και η προσομοίωση του συστήματος, θα λάβουν χώρα στο εργαστήριο Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πανεπιστημίου του Αννόβερο.

Τα  αποτελέσματα του έργου και η  μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί  θα αποτελέσουν τη βάση πολλών εφαρμογών ελαχιστοποίησης ενεργειακών απωλειών, καθώς και υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μέσων σταθερής τροχιάς, συνεισφέροντας σε σημαντικό βαθμό στην ενεργειακή εξοικονόμηση στον  τομέα των μεταφορών σε Ελλάδα και τη Γερμανία, όσο και γενικότερα.

Στο έργο, που θα διαρκέσει συνολικά 27 μήνες, από την Ελλάδα  μετέχει, εκτός από το ΚΑΠΕ, η Αττικό Μετρό ΑΕ, ενώ από τη Γερμανία το Εργαστήριο Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πανεπιστημίου του Ανόβερου (Leibniz Universität Hannover) και η εταιρεία Stercom Power Solutions GmbH.

Το MetroHESS συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.