Στην υπογραφή συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις πιστώτριες τράπεζες, υπέγραψε η Αλουμύλ.

Συγκεκριμένα, οι πιστώτριες τράπεζες συμφώνησαν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να παράσχουν στην Εταιρία μια περίοδο ανοχής (standstill) εντός της οποίας θα καταρτισθεί βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων. Η σύμβαση αναστολής ισχύει αναδρομικά από 12.07.2018 και προβλέπει αρχική περίοδο ανοχής μέχρι την 12.12.2018 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Ως εκ τούτου, η τακτή ημερομηνία λήξης εκάστου Ομολογιακού Δανείου μετατίθεται κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης αναστολής, καθιστώντας έτσι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας μη ληξιπρόθεσμο.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε ο διορισμός της εταιρείας «Alvarez & Marsal Ελλάς Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ως συμβούλου αναδιάρθρωσης, προκειμένου να παράσχει στις Πιστώτριες Τράπεζες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργίας της Εταιρίας.

Τέλος, σε εκτέλεση των όρων της ως άνω σύμβασης αναστολής, συμφωνήθηκε, προς εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων, η εκ μέρους των βασικών μετόχων της εταιρίας, σύσταση ενεχύρου πρώτης τάξης επί μετοχών εκδόσεως της εταιρίας και κυριότητάς τους.

Να σημειωθεί ότι ήδη διάφορα επενδυτικά funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της εταιρείας.

Πρόκειται για  τα fund: Οaktree Capital Management, Atlas Capital Group, Avenue Capital Group, Μ&G και ADM Capital, τα οποία βρίσκονται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για το ύψος του κουρέματος των υποχρεώσεων της εταιρείας οι οποίες σήμερα ανέρχονται στα 155 εκατ. ευρώ. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του προσεχούς διμήνου οι υποψήφιοι επενδυτές θα κληθούν να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους. 

Στο μεταξύ η εταιρεία κατάφερε μέσα στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης να επιστρέψει σε κερδοφορία, ενώ ο τζίρος της σημείωσε αύξηση 22% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Ειδικότερα ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 22%, ο οποίος ανήλθε  129,1 εκατ. ευρώ έναντι 105,7 εκατ. του α' εξαμήνου 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,5 εκατ., έναντι 6,2 εκατ. ευρώ του α' εξαμήνου 2017, σημειώνοντας αύξηση 69%. Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν κέρδη ύψους 2,6 εκατ., αυξημένα κατά 375% έναντι των ζημιών 0,9 εκατ. του α' εξαμήνου 2017.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις του α' εξαμήνου 2018 αυξήθηκαν κατά 25%, ανερχόμενες σε 76,9 εκατ., έναντι 61,7 εκατ. του α' εξαμήνου 2017. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 739%, ανερχόμενα σε 6,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. του α' εξαμήνου 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζουν κέρδη 2,2 εκατ., έναντι ζημιών -3,8 εκατ. του α' εξαμήνου 2017, ήτοι αυξημένα κατά 158%.