Βελτίωση εμφάνισαν στο εννεάμηνο της χρήσης 2015 τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Νηρέα. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 139,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,9%, η οποία προήλθε από την άνοδο των πωλήσεων ψαριών και των εξαγωγών.

Οι πωλήσεις ψαριών αυξήθηκαν κατά 6,7% και αντιστοιχούν στο 87% των συνολικών πωλήσεων, ενώ οι εξαγωγές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 112,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδος 8,8 εκατ. (8,5%) και αντιστοιχούν στο 81% των πωλήσεων.

Οι πωλήσεις από διακοπείσες δραστηριότητες συνεισέφεραν 0,9 εκατ. ευρώ στις συνολικές πωλήσεις και στις εξαγωγές εννεαμήνου 2015 έναντι €14,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Συνεπώς, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 140,2 εκατ. ευρώ έναντι 148,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014 και οι συνολικές εξαγωγές στα 113,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, περιορίστηκαν σημαντικά οι δαπάνες και ενισχύθηκε η ρευστότητα. Στο εννεάμηνο του 2015, οι δαπάνες του ομίλου, μη συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων και μη επαναλαμβανομένων, υποχώρησαν σε € 138,4 εκατ. από € 148,1 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ήταν μειωμένες κατά 9,7 εκατ. ευρώ (6,6%).

Η μείωση των δαπανών, αλλά και η αύξηση της τιμής της τσιπούρας, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του EBITDA κατά € 16,5 εκατ., σε € 12 εκατ. το εννεάμηνο του 2015 έναντι αρνητικού € -4,5 εκατ. το 2014.

Επιπλέον, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν με αποεπενδύσεις και θετικές ταμειακές ροές σε 12,5 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 έναντι 9,7 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε €8,6 εκατ. (αύξηση € 1,2 εκατ.), ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν σταθερές στα € 10,7 εκατ. έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Οι καθαρές επενδύσεις σε θυγατρικές, πάγια και εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014. Αντίστοιχα, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 236,9 εκατ. ευρώ και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα 224,5 εκατ. ευρώ έναντι 235,9 εκατ. ευρώ και 226,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στην αρχή της περιόδου.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, τα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου κατέγραψαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η βελτίωση προέρχεται από τις ενέργειες για τη μείωση του κόστους, τη βελτιωμένη μέση τιμή πώλησης, αλλά και το βιολογικό κύκλο ανάπτυξης των ψαριών σύμφωνα με τον οποίο κατά τους μήνες Ιανουάριο με Ιούνιο δεν παρουσιάζεται αύξηση της βιομάζας τους, η οποία εκδηλώνεται το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ανάλογη θετική επίπτωση και στα αποτελέσματα.

Στο εννεάμηνο του 2015, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 4,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,2 εκατ. ευρώ το 2014. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2015 επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους 3 εκατ. ευρώ από την πώληση συμμετοχών.

Τον Οκτώβριο του 2015, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους € 58,6 εκατ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 259.030.486 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες.

Ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «O όμιλος Νηρέα συνέχισε και αυτό το τρίμηνο να υλοποιεί με επιτυχία το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει σχεδιάσει με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, οι δαπάνες μειώθηκαν, οι ταμειακές ροές ήταν θετικές και οι ζημίες περιορίστηκαν δραστικά. Επιπλέον, μέσα στον Οκτώβριο, ολοκληρώθηκε και η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου, μέσα από έναν συνδυασμό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση δανείων και αναδιάρθρωση των λοιπών δανειακών υποχρεώσεων. Έως το τέλος του έτους, με την αναμενόμενη απορρόφηση της SFI, θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της κεφαλαιακής και οργανωτικής αναδιάρθωσης, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών σχεδιασμών του Ομίλου».