Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΕΕΕ από την JUMBO ΑΕΕ, το οποίο θα υποβληθεί προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών.

Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, οι μέτοχοι της ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΕΕΕ θα ανταλλάξουν μία μετοχή της ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ που κατέχουν με 202,1918131256950 νέες μετοχές της JUMBO, ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ εκάστη, οι δε μέτοχοι της τελευταίας θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν νέας ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιριών, εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20 για την έγκριση της συγχώνευσης, οι οποίες θα συγκληθούν μετά από την σχετική καταχώριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ.