Αύξηση 9,6% παρουσίασε το 2015 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σελόντα και ανήλθε σε 149 εκατ. ευρώ έναντι 136 εκατ. ευρώ του 2014. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας παρουσίασε αύξηση 19,1% και ανήλθε σε 140 εκατ. ευρώ έναντι 118 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, οφείλεται στην αύξηση της μέσης τιμής πώλησης ιχθύων κατά 8%, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των πωλουμένων ποσοτήτων βιολογικών αποθεμάτων. Η εξωστρέφεια της εταιρείας απεικονίζεται στη δραστηριότητα των εξαγωγών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 85% επί των πωλήσεων ιχθύων στο τρέχον έτος.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ του 2014 ενώ για την εταιρεία τα κέρδη ανήλθαν στα 6 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εικόνα αυτή οφείλεται σε δυο λόγους: Πρώτον, στην αλλαγή μεθόδου αποτίμησης των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού (ΒΠΣΕ) στο τέλος της χρήσης 2015 και δεύτερον, στις αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών.

Η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των ΒΠΣΕ επελέγη, προκειμένου να γίνεται μια πιο εύλογη παρουσίαση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, ανταποκρίνεται στην εμπορική πραγματικότητα των αγορών και κάνει περισσότερο αντιληπτή και συγκρίσιμη την πληροφόρηση για ομοειδείς εταιρείες του κλάδου. Εάν δεν είχαν γίνει τα ανωτέρω, το αποτέλεσμα του Ομίλου θα ήταν προσαυξημένο κατά περίπου 7,6 εκατ. ευρώ.

Επί πλέον και δεδομένου ότι τα στοιχεία της θυγατρικής ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ από την 25η Νοεμβρίου 2015 ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και όχι με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώνονται σε 4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε 15 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ.

Την 3η Δεκεμβρίου 2015 η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την εκλογή νέου ΔΣ, το οποίο υλοποιεί το σχέδιο για ανάπτυξη και ισχυροποίηση του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις διεθνείς αγορές.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία υλοποιεί την διαδικασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης με τη ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, ενώ προχώρησε στην αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων του 2014, εφαρμόζοντας πιστά τις απαιτήσεις της διερμηνείας 19.