Στα 10,3 εκ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2018, ελαφρά αυξημένα σε λειτουργικό επίπεδο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων και του μεριδίου των αποτελεσμάτων των κοινοπραξιών. Εάν στα καθαρά κέρδη ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω, παρουσιάζεται μείωση 12%.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 17,6 εκ. ευρώ έναντι 16,0 εκ. ευρώ (αύξηση 10%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017.

2. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 0,34 εκ. ευρώ έναντι 0,19 εκ. ευρώ (αύξηση 79%) λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων.

3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 1,1 εκ. ευρώ έναντι 0,8 εκ. ευρώ (αύξηση 38%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στη σταδιακή εκταμίευση: α) των ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν το 2017 συνολικού ποσού 60 εκ. ευρώ και εκταμιεύθηκαν το Μάρτιο και το Νοέμβριο 2017 και β) του δανείου που χορηγήθηκε από το International Finance Corporation συνολικού ποσού 50 εκ. ευρώ και εκταμιεύθηκε το Μάρτιο 2017 και το Μάρτιο 2018.

4. Οι φόροι ακινήτων ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ έναντι 1,4 εκ. ευρώ (αύξηση 14%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

5. Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 2,0 εκ. ευρώ έναντι 1,8 εκ. ευρώ (αύξηση 11%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2017 στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 1,8x
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 15%
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 16%
  • Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 10,1 εκ. ευρώ
  • Προσαρμοσμένο EBITDA: 13,5 εκ. ευρώ


Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2018 ανήλθαν σε 32 εκ. ευρώ από 54 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 154 εκ. ευρώ από 138 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 31η Μαρτίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 880 εκ. ευρώ ή 8,69 ευρώ ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,05 ευρώ ανά μετοχή.