Την ίδια ώρα που οι αιτήσεις αδειών διαμονής μετά από αγορά ακινήτων αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς το κίνητρο για την υλοποίηση ξένων επενδύσεων επεκτείνεται και σε άλλες επενδύσεις όπως οι μετοχές ελληνικών εταιρειών, τα ελληνικά κρατικά ή εταιρικά ομολόγων αλλά και προθεσμιακές καταθέσεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες με τη νέα ρύθμιση θα επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα, πολίτη τρίτης χώρας, που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εισφορά κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 σε εταιρεία με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Εισφορά κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) που έχει σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Εισφορά σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) εφόσον οι εταιρείες έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη. 

Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ελληνική τράπεζα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

Αγορά μεριδίων αξίας τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αξίας τουλάχιστον 800.000 τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι προϋποθέσεις 

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις όλες οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται μέσω τράπεζας που εδρεύει ή λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς στόχος είναι να αποφευχθεί το «μαύρο χρήμα». Οι επενδύσεις γίνονται σε ειδικούς λογαριασμούς, και για το διάστημα που ισχύει η άδεια διαμονής ο επενδυτής θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι διατηρεί την επένδυση. Ακόμη, ο επενδυτής – κάτοχος «Χρυσής Βίζα» μπορεί εφόσον αποδείξει ότι συνεχίζει την επένδυση να ανανεώσει την άδεια διαμονής για άλλα πέντε χρόνια εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. 

Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ωστόσο, η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία καταλόγου με όλες τις ΑΕΕΑΠ, τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την παροχή «Χρυσής Βίζα». Οι παραπάνω κατάλογοι θα αναρτούνται στο διαδίκτυο.