Ειδικό σύμβουλο σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης αναμένεται να τοποθετήσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το εν λόγω στέλεχος θα επιλεγεί από το τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βάσει της εμπειρίας του στη δημοσιονομική διαχείριση και στους λογαριασμούς της κεντρικής διοίκησης και της γενικής κυβέρνησης, καθώς θα παρέχει συμβουλές «πρώτης γραμμής» σε θέματα όπως η εκτέλεση και η κατάρτιση του προϋπολογισμού. Οργανικά το εν λόγω στέλεχος θα αναφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστικού του Κράτους.

Το εν λόγο στέλεχος θα παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και για μια τουλάχιστον διετία τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελλάδος και θα επιτηρεί τη διαδικασία εφαρμογής του νέου ενιαίου λογιστικού σχεδίου που θα εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να βελτιώσει την εξαγωγή των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών, υιοθετώντας τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA).

Έτσι, αρχικά όλα τα στοιχεία της κεντρικής διοίκησης και της γενικής κυβέρνησης θα αποτυπωθούν σε ταμειακή βάση και εν συνεχεία σε δεδουλευμένη βάση. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο κύριων μεθόδων λογιστικής, της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση και της ταμειακής λογιστικής βρίσκεται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα. Η ώθηση για τη χρήση της μεθόδου λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση προήλθε από ολοένα και πιο περίπλοκες συναλλαγές, καθώς η μέθοδος αυτή παρέχει πιο ακριβή, τρέχουσα εικόνα της κατάστασης των δημοσίων οικονομικών.