Μπορεί μέχρι σήμερα οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων να μην είχαν δημόσια ασφάλιση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ωστόσο πλέον αυτό άλλαξε.

Στο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 12 Ιουλίου προβλέπεται πως εφ εξής οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές και οι παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων θα υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010, ήτοι θα ασφαλίζονται με εργόσημο.

Για όσους δεν το γνωρίζουν υπόχρεος έκδοσης του εργόσημου είναι αποκλειστικά ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Το εργόσημο εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης, δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται για αυτή με το εργόσημο.

Η έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου γίνεται από τους πιστοποιημένους φορείς (ΕΛΤΑ – Τράπεζες). Κατά την εξαργύρωσή του παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις.

Ο εργοδότης απευθύνεται στον φορέα έκδοσης του εργόσημου με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του, όπως προκύπτουν από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.

Σε περίπτωση που επιλέξει εξαργύρωση του εργοσήμου με πίστωση λογαριασμού του εργαζόμενου πρέπει επίσης να προσκομίσει το Ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του απασχολούμενου.Σε περίπτωση εξαργύρωσης του με μετρητά, το Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, προσκομίζονται από τον ίδιο κατά την στιγμή της εξαργύρωσης.

Ο εργοδότης δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση εργοσήμου από εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή διαχείριση πολυκατοικίας, καταχωρείται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. – του νομίμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή.

Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ και ο χρόνος ισχύος του, ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή παρεχόμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας.