Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής της προσέγγισης για τη διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων στη ζώνη του ευρώ.

Η προσέγγιση ακολουθεί το έργο που έχει ήδη διεξαχθεί στον τομέα αυτό, δηλαδή τις στρατηγικές μείωσης των NPLs τις οποίες έχουν καταρτίσει οι τράπεζες, και το συμπλήρωμα σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Συγκεκριμένα, δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος NPLs, μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων για κάθε τράπεζα εποπτικών προσδοκιών με στόχο τον σχηματισμό επαρκών προβλέψεων για τα υφιστάμενα NPLs, συμβάλλοντας έτσι στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα συνεργαστεί περαιτέρω με την κάθε τράπεζα για τον καθορισμό των εποπτικών προσδοκιών της. Οι συγκεκριμένες για κάθε τράπεζα εποπτικές προσδοκίες βασίζονται σε συγκριτικές αξιολογήσεις μεταξύ ομοειδών τραπεζών και λαμβάνουν υπόψη τον τρέχοντα δείκτη NPL και τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τραπεζών.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί διαρκής πρόοδος προς τη μείωση των υφιστάμενων κινδύνων στη ζώνη του ευρώ και να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός κάλυψης για το απόθεμα και τις ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν σειράς ενεργειών από μέρους της ΕΚΤ για τη διαχείριση των υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων στη ζώνη του ευρώ. Χάρη στο μέχρι σήμερα έργο έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς τη μείωση των NPLs, με τον δείκτη των σημαντικών ιδρυμάτων να έχει μειωθεί από 8% το 2014 σε 4,9% το δ΄ τρίμηνο του 2017.

Ωστόσο, το τρέχον συνολικό επίπεδο NPLs παραμένει υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα· απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται επαρκώς στη ζώνη του ευρώ.