«Καμπάνα» 116.500 ευρώ έριξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο fund Elliot International LP για ανοικτές πωλήσεις και πιστωτική αθέτηση κατά την πώληση 8.450.000 μετοχών της Eurobank.

Να σημειωθεί πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει επιβάλει τους τελευταίους μήνες πρόστιμα σε δεκάδες ξένα funds διότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει η Αρχή για το short selling.

Ειδικότερα, στη εγχώρια αγορά επιτρέπεται το short selling με τις εξής προϋποθέσεις:

-Επιτρέπονται ανοιχτές πωλήσεις επί μετοχών μόνο εφόσον ο πωλητής έχει διασφαλίσει πριν από τη συναλλαγή ότι θα έχει επαρκή διαθέσιμα κατά την ημέρα εκκαθάρισης της ανοιχτής πώλησης.

-Οι εντολές οι οποίες αφορούν σε ανοιχτές πωλήσεις επί μετοχών πρέπει να εισάγονται σε τιμή υψηλότερη από αυτήν της τελευταίας πράξης που έχει καταρτιστεί.

-Τα μέλη του Χρηματιστήριου Αθηνών που διενεργούν ανοιχτές πωλήσεις επί μετοχών οφείλουν να το δηλώνουν κατά την καταχώριση της σχετικής εντολής πώλησης στο σύστημα συναλλαγών.

-Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν αυθημερόν στο Χρηματιστήριο κάθε καθαρή αρνητική θέση (net short position) επί συγκεκριμένης μετοχής, η οποία υπερβαίνει το 0,10% του αριθμού των μετοχών του εκδότη ανά κατηγορία μετοχών, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) καθαρής αρνητικής θέσης που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο ΧΑΑ.