Την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα θα αξιολογήσει αύριο Τρίτη το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) στις Βρυξέλλες.

Στις 11 Ιουλίου 2017 το Ecofin είχε εγκρίνει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα.

Το εν λόγω σχέδιο σκιαγραφούσε έναν συνδυασμό πολιτικών ενεργειών που θα συντελέσουν στη μείωση της σώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην ΕΕ, και στην αποτροπή της εμφάνισής τους στο μέλλον.

Με βάση έκθεση εμπειρογνωμόνων, το Ecofin είχε τονίσει την ανάγκη για αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου, για δράση όσον αφορά στην τραπεζική εποπτεία, στη μεταρρύθμιση των πλαισίων αφερεγγυότητας και είσπραξης οφειλών και στην ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για επισφαλή στοιχεία ενεργητικού.

Τα σταθερά υψηλά επίπεδα «κόκκινων» δανείων συνιστούν πρόβλημα διότι αποτελούν τροχοπέδη στην κερδοφορία των τραπεζών λόγω του διοικητικού κόστους και του υψηλότερου κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες, ενώ καθηλώνουν κεφάλαια τα οποία στηρίζουν μη παραγωγικά στοιχεία ενεργητικού, με αποτέλεσμα να εξασθενίζει η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και η χρηματοδότηση της οικονομίας.