Ποδαρικό στο 2016 έκαναν οι νέες ρυθμίσεις του αναθεωρημένου νόμου Κατσέλη που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα έχουν διάρκεια έως το τέλος του 2018.

Συγκεκριμένα όσοι δανειολήπτες είναι τυχεροί και καταφέρουν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου, οι οποίες γίνονται πλέον πιο αυστηρές, θα μπορούν υποβάλουν πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας την εκποίηση της περιουσίας τους, με εξαίρεση από πλειστηριασμό της πρώτης τους κατοικίας. Για να ενταχθεί  όμως κάποιος στο αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη θα πρέπει να πληροί σωρευτικά μια σειρά προϋποθέσεων, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 και συγκεκριμένα:

1.Tο ακίνητο για το οποίο θα ζητούν να εξαιρεθεί να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία.

2.Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην ξεπερνά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα για ένα άτομο είναι μέχρι 1.159,4 ευρώ, για ένα ζευγάρι 1.972 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί 2.448 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μέχρι 2.924 ευρώ και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά 3.400 ευρώ.

3.Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτηση της αίτησης  να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, δηλαδή 220.000 ευρώ, και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί  έως τρία παιδιά.

4.Ο οφειλέτης να κρίνεται ως συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος όπου αυτός εφαρμόζεται.

Αναφορικά με το πόσο που θα καλείται να αποπληρώσει ο δανειολήπτης σύμφωνα με το νόμο αυτό  θα βασίζεται στην τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου και δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν που η τράπεζα θα εισέπραττε εφόσον το ακίνητο έβγαινε σε πλειστηριασμό.

Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνεται από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος επιλέγεται από το αρμόδιο δικαστήριο. Ωστόσο ο νέο νόμος δεν προβλέπει κούρεμα δανείων όπως στο παρελθόν.Παράλληλα για όσους θεωρούνται οικονομικά ευάλωτοι οφειλέτες υπάρχει η πρόνοια της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην αποπληρωμή του δανείου.

Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη περιγράφει ποιοι είναι αυτοί οφειλέτες:

1.Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό τους εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα το μηνιαίο εισόδημα αυτό είναι για έναν άγαμο μέχρι 682 ευρώ, για ένα ζευγάρι μέχρι 1.160 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί έως 1.440 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έως 1.720 ευρώ και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά έως 2.000 ευρώ, το μήνα.

2.Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για έναν άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο (δηλαδή 160.000 ευρώ) και κατά 20.000 ευρώ ανά παιδί μέχρι τρία παιδιά. Δηλαδή ένα ζευγάρι με δύο παιδιά θα πρέπει να έχει σπίτι με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ και αν έχει τρία παιδιά μέχρι 220.000 ευρώ.

3.Ο οφειλέτης να βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται από το σχέδιο ρύθμισης.

4.Να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αυτός εφαρμόζεται.

Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ελληνικό δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.

Ωστόσο θα πρέπει να πληρώνουν ως ελάχιστη καταβολή ίση με το 5%, εφόσον έχουν εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ και 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού για εκείνους με εισόδημα άνω των 8.000 ευρώ

Η συμμετοχή του Δημοσίου περιορίζεται στις οφειλές που προκύπτουν από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας.

Η καταβολή της συμμετοχής εκτελείται μετά την πληρωμή εκ μέρους του οφειλέτη κάθε μήνα απευθείας από το Δημόσιο την τράπεζα .Η διάρκεια της συμμετοχής του Δημοσίου ορίζεται σε τρία έτη ενώ η συμμετοχή του Δημοσίου διακόπτεται σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη της ελάχιστης συνεισφοράς για τρεις συνεχόμενους μήνες.