Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ομοιάζει με το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ εκδόθηκε περίπου 24 ώρες πριν την είσοδο του νέου έτους.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ρυθμίζει «κατεπείγοντα θέματα» των υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Εσωτερικών Υπερβάλλοντος, Ναυτιλίας Εργασίας, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, του υπουργείου Οικονομίας και της ΕΡΤ προβλέπει τα εξής:

-Απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα ακίνητα του Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.

-Εμπεριέχεται ρύθμιση που αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού που μεταφέρθηκε στους Δήμους από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και η οποία προβλέπει πως για τις δαπάνες της πρώτης μισθοδοσίας, που οφείλουν να καταβάλουν οι δήμοι, του προσωπικού που μεταφέρθηκε σε αυτούς από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δεν θα ελέγχονται  προληπτικά και ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού.

-Προβλέπεται πως οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και τις 31/12/2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.

-Ρυθμίζει θέματα του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς προβλέπει πως εάν κείμενο με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, δημοσιευθεί, εκ παραδρομής, δύο ή περισσότερες φορές, στο προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο ορθό τεύχος ΦΕΚ, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο ΦΕΚ.

-Επιφέρει  αλλαγή στον Υπαλληλικό Κώδικα η οποία προβλέπει πως μόνιμοι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις και δεν έχουν συμπληρώσει 40 έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο δεν απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους, αλλά παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής (40 ετών) και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.  Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και για όσους υπαλλήλους υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

-Προβλέπεται πως για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος (1 Δεκεμβρίου 2015) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

-Προβλέπει τη νομιμοποίηση δαπανών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν πραγματοποιηθεί καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις. Μάλιστα η διάταξη αναφέρει πως συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες «για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως υπογραφής ή μη σχετικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς».

-Εμπεριέχεται διάταξη για τις σχέσης διαφάνειας Μέσων Ενημέρωσης - διαφημιστών – διαφημιζομένων. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως από τις 2 Ιουλίου 2016 η τιμολόγηση διαφημίσεων θα διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και  λήγει το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

-Η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας» που αφορά στο συντονισμό του συνόλου των επί μέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για τους ΟΤΑ με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και των μεταξύ τους συνεργασιών παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

-Για την παράταση συμβάσεων παρόχων του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται πως η ισχύς των υφισταμένων συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2016.

-Προβλέπει πως ποσά τα οποία εισπράττονται ως προϊόν εκποίησης υλικών και τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, για λογαριασμό τους, αποδίδονται στους δικαιούχους άτοκα σε ποσοστό 75% του εισπραχθέντος τιμήματος. Ομοίως, τακτοποιούνται όλες οι εκκρεμείς μη αποδοθείσες απαιτήσεις τρίτων προερχομένων από τη λειτουργία του τέως Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε.).

-Προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» σε Επαγγελματικά Λύκεια της περιφέρειας το 2016, η δυνατότητα σύναψης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε ερευνητικά προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των φορέων, η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και διορισμοί εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

-Προβλέπεται πως τα υφιστάμενα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τον υπουργό Παιδείας οφείλουν να συντάξουν ή προσαρμόσουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους και τον υποβάλλουν προς έγκριση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών. Η μη συμμόρφωση θα έχει ως συνέπεια την αναστολή της χορήγησης κάθε δημόσιας χρηματοδότησης.

-Αποσαφηνίζεται η χρηματοδότηση μέσω ειδικών λογαριασμών για τους αυτοκινητοδρόμους «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη», «Αιγαίου», «Κεντρικής Ελλάδος», «Νέα Οδός» και «Ολυμπία Οδός» με εξασφάλιση πόρων και υλοποίησης των έργων μέχρι το Μάρτιο του 2017.

-Προβλέπεται πως εφεξής η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) θα συλλέγει τα στοιχεία όλων των κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι δε φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν έως την 10η ημέρα κάθε μήνα στην ΗΔΙΚΑ σε ηλεκτρονική μορφή απολογιστικό αρχείο καταβολής προνοιακών παροχών. Στο αρχείο θα περιέχονται αναλυτικώς ανά δικαιούχο και επίδομα τα ποσά των επιδομάτων, που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.